Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp

Kursen behandlar experimentella och teoretiska metoder för att studera molekylära och supramolekylära system illustrerade med exempel från olika delar av kemin.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60643

Rubriker med innehåll från kursplan KD1070 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Elementär kvantmekanik
 • Atomers elektronstruktur, atomorbitaler, periodiska systemets uppbyggnad
 • Kemisk bindning, molekylorbitaler, hybridisering, singlett- och triplettillstånd, tillämpningar av bindningslära på organiska, oorganiska och biologiska molekyler
 • Orientering om moderna kvantkemiska beräkningsmetoder
 • Intermolekylära krafter, gaser-vätskor-vätskekristaller-fasta ämnen, supramolekylära strukturer t. ex. biomembraner
 • Spektroskopiska metoder som IR, Raman, UV/VIS, NMR, MS, ESCA
 • Diffraktionsmetoder
 • Strukturkemi
 • De flesta av de experimentella metoderna och användandet av kvantkemiska beräkningsmetoder exemplifieras med laborationer.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna

 1. formulera, modellera och lösa problem för enklare kvantmekaniska system och kvantmekaniskt beskriva och analysera atomära och molekylera egenskaper samt identifiera, urskilja och illustrera olika faktorer som bidrar till kemisk bindning och intermolekylär växelverkan och deras roll i materiens egenskaper.
 2. beskriva och förklara grundläggande spektroskopiska begrepp och deras roll i spektroskopiska experiment och verktyg samt beräkna och förklara resultaten av olika spektroskopiska och strukturkemiska experiment och relatera dessa till molekylära egenskaper och fasegenskaper. 

i syfte att

 • självständigt kunna identifiera, förklara och förutse kemiska ämnens miljöeffekter och klimatpåverkan samt motivera hållbara åtgärder
 • i yrkeslivet kunna identifiera och angripa problem som berör molekylära och materialegenskaper och spektroskopiska mätmetoder

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KE1140 Teknisk kemi eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys SF1625, Flervariabelanalys SF1626, Algebra och Geometri SF1624 eller motsvarande kurser.

Samt dessa kurser:
- KE1140 Teknisk kemi/KD1020 Inledande kemi
- KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik/ KD1090 Organisk kemi1
- KE1160 Termodynamik/ KD1040 Kemisk termodynamik
eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Atkins, de Paula, Keeler, Atkins' Physical Chemistry, 11th Oxford University Press 2017, ISBN: 978-0198769866

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen 4,5 hp
Laborationskurs 1,5 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

KD2360 Kvantkemi
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi

Övrig information

Ersätter 3B1731