Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKD1150 Kemisk jämvikt 7,5 hpAdministrera Om kursen

En kurs i kemisk jämvikt

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KD1150 (VT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kemisk jämvikt och massverkans lag med tillämpning på:

 • Syra-basjämvikter
 • Komplexjämvikter
 • Löslighetsjämvikter
 • Redoxjämvikter
 • Fördelningsjämvikter

Dessa moment behandlas i huvudsak på föreläsningar och övningar. Kunskaperna i jämviktslära tillämpas sedan för lösandet av praktiska problem med datorn som hjälpmedel i form av en projektuppgift. Laborationerna i oorganisk jämviktslära utgör också en tillämpning av den kemiska jämviktsläran.

Lärandemål

Kursens mål är att ge studenterna tillräckliga kunskaper för att de självständigt skall kunna analysera kemiska jämviktsproblem samt kritiskt kunna granska och värdera resultaten

Studenterna skall efter godkänd kurs kunna:

• Identifiera de obekanta storheterna som ingår i en problemställning

• Ställa upp lika många ekvationer som det finns obekanta

• Göra lämpliga approximationer för att lösa problemet utan datorer

• Kontrollera att approximationerna var korrekta

• Tillämpa korrekt stökiometri vid lösning av jämviktsproblem

• Tillämpa laddningsbalans för joner

• Ställa upp samband mellan partialtryck och koncentration för gaser

• Beräkna gasjämvikter

• Beräkna pH för syror och baser

• Bereda buffertar samt beräkna pH för buffertar och vid syra-bas titreringar

• Beräkna löslighet av gaser, löslighet av fasta joniska salter samt fördelning av ämnen mellan olika lösningsmedel

• Beräkna galvaniska cellers cellpotential (emk) som funktion av halvcellernas ämnessammansättning

• Beräkna redoxreaktioners jämvikskonstant ur elektriska potentialdata och vice versa

• Planera och utföra laborationer syftande till kvantitativ separation av metalljoner

• Lösa invecklade jämviktsproblem med hjälp av datorprogram

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

KD1020 Inledande kemi eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Jones & Atkins, Chemistry: Molecules, Matter and Change. 4:e uppl. Freemans. ISBN 0-7167-4257-8

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig examination, TEN1; 3 hp
Kontrollskrivning, KON1; 1,5 hp
Laborationer i oorganisk reaktionslära, LAB1; 3,0 hp
KON1 kan även examineras i och med godkänd TEN1

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Gabor Merényi

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD1150

Ges av

CHE/Kemi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gábor Merényi, gm@nuchem.kth.se, 08-790 80 96

Övrig information

Kursen ersätts av KD1200 från höstterminen 2010.