KD1260 Materialens kemi 7,5 hp

Chemistry of Materials

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 CMATD för programstuderande

VT20 CMATD för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna:

Redogöra för atomers elektronstruktur och periodiska systemets uppbyggnad.

Beskriva struktur och bindning hos enklare molekyler.

Genomföra stökiometriska och termodynamiska beräkningar med balanserade reaktionsformler.

Diskutera material ur ett kemiskt perspektiv och visa förståelse för materialens uppbyggnad

Utföra enklare kemiskt laboratoriearbete med hänsyn tagen till arbetsmiljö, säkerhetsföreskrifter och säker kemikaliehantering samt sammanställa och förmedla resultat på ett tydligt sätt.

Tillgodogöra sig och reflektera kring information från ett vetenskapligt sammanhang och sammanfatta den för en specificerad målgrupp.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens mål är att ge en bred introduktion till kemiområdet för att få en djupare förståelse för olika typer av materials uppbyggnad och applikationer. Kursen ger också en stark grund för vidare fördjupning samt för påbyggnad inom angränsande områden: framförallt termodynamik, polymerteknologi och metalliska material.

I kursen ingår
• Stökiometri: kemiska reaktionsformler, oxidation och reduktion, kemiska reaktioner
• Kemisk struktur: atom- och molekylorbitaler, kemisk bindning, Lewis-strukturer, molekylers geometri
• Termodynamik: energi och entalpi, värmekapacitet, entropi, Gibbs energi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Litteratur

Chemistry 3: Introducing inorganic, organic and physical chemistry. Andrew Burrows, John Holman, Andrew Parsons, Gwen Pilling, and Gareth Price. 2nd edition. ISBN: 9780199691852

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Kemi

Examinator

Karin Odelius <hoem@kth.se>

Övrig information

Kursen ersätter KD1161

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.