Hoppa till huvudinnehållet

KD1290 Kemisk analys 8,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan KD1290 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kemisk Analys handlar både om att teoretiskt analysera drivkrafterna i naturen, dvs hur strävan mot jämvikt ger upphov till kemiska reaktioner, och hur vi praktiskt kan använda instrumentella tekniker och analytisk metodik för analys. Med andra ord kopplas kemisk jämviktslära, oorganisk reaktionslära och analytisk kemi samman i kursen under kontexten naturliga kretslopp, miljökemi och hållbar utveckling.
Kursen fokuserar på jämviktsberäkningar av syra/bas-, gas-, löslighet-, komplex- och redoxreaktioner och praktiskt analysarbete. Föreläsningar syftar till att stödja dessa moment med bakomliggande teori. Studenten övas i våtkemisk metodik såväl som användning och kalibrering av instrumentella analytiska tekniker. Kursens innehåll appliceras genom provtagning, beredning och kemisk analys av markprover insamlade under en exkursion. Särskild vikt läggs vid hur data behandlas och beskivs i rapportform.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. Beräkna olika typer av kemiska jämviktsekvationer med lämpliga approximationer samt förutse hur jämviktskonceptet kan utnyttjas för att påverka en process (TEN1).
 2. Självständigt planera och utföra våtkemiskt laborativt arbete enligt gängse rutiner för en säker hantering av kemikalier och tillämpa jämviktskonceptet för analys och separation (LAB1).
 3. Identifiera naturliga former av våra vanligaste grundämnen i mark, vatten och luft och utifrån jämviktslärans principer beskriva deras flöden och kretslopp i naturen samt resonera kring konsekvenser av störningar av systemens jämvikter utifrån perspektivet hållbar utveckling (TEN1, TEN2).
 4. Beskriva och använda spektroskopi, kromatografi och potentiometri som analystekniker, kunna analysera resultat och välja lämplig analysmetod för ett givet problem (TEN2, LAB2)
 5. Sammanställa, beskriva och diskutera exprimentella resultat i en skriftlig form (FÄL1).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Avklarad kurs i Teknisk Kemi eller Inledande Kemi är ett önskemål, dock inget krav.

Rekommenderade förkunskaper

KE1140/ KD1150 Teknisk kemi eller KD1020 Inledande kemi eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 1. Harris ”Exploring Chemical Analysis”
 2. Burrows, Holman, Parsons, Pilling, Chemistry3, Oxford,
 3. Exempelsamling Kemisk Jämvikt
 4. Handledning i praktisk jämviktslära

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • FÄL1 - Exkursion, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer i kemisk jämvikt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer i analytiska metoder, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen i kemisk jämvikt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen kemisk analys, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD1290

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Obligatorisk för CLMAKE åk 2

Kursen ersätter KD1250

Kursen är i stort sätt samma som KD1240/ KD1250 Naturliga system - jämvikter och kemiska analystekniker. Kursen överlappar delvis även kurserna i Kemisk jämvikt KD1030, KD1150 och KD1200 samt i Kemisk mätteknik KD1110, KD1120, KD1190 och KD1210