Hoppa till huvudinnehållet

KD2385 Selektiv organisk syntes, teori 6,5 hp

Avancerad kurs i syntetisk organisk kemi med fokus på selektiv syntes.

Kursen är identisk med teoridelen i kursen KD2390 Selektiv Organisk Syntes.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan KD2385 (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

- Grundläggande koncept i kemo-, regio- och stereoselektivitet

- Syntesstrategi och principer för selektiv, speciellt stereoselektiv, syntes

- Övergångsmetallkatalys

- Frontorbitalkontrollerade reaktioner

- Retrosyntetisk analys

- Avancerad organisk syntes

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för grundläggande koncept i kemo-, regio- och stereokemiska begrepp

- redogöra för principer för selektiv syntes, speciellt för stereoselettive syntes

- förklara det selektiva utfall i kemiska reaktioner

- föreslå metoder för selektiv syntes av enkla organiska föreningar även innehållande  stereogena element

- identifiera lämpliga reagens för oselektiva transformationer

 - genom retrosyntetisk analys konstruera reaktionsvägar för enkla organiska föreningar

 - framställa organiska föreningar med avancerade syntesmetoder

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Kurser i organisk kemi på grundnivå (t ex KD1090/KD1230 och KD1100/KD1270), och kurs i organisk kemi på avancerad nivå KD2310 (kan läsas parallellt), eller motsvarande kurser.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Clayden, Greeves and Warren Organic Chemistry, Oxford University Press, 2012 (ISBN 978-0-19-927029-3) och utdelat material

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyget är samma som betyget på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Olof Ramström

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2385

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen KD2385 får inte läsas om man har läst kursen KD2390 Selektiv Organisk Syntes.