KD2401 Bioaktiva molekyler 7,5 hp

Bioactive Molecules

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Denna kurs består av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Områden som täcks är:

Bioaktiva molekyler, deras kemiska karaktärisering och biologiska funktionsätt.

Kunskaper i hur man samlar in, separerar och identifierar naturprodukter och hur man utvärderar bioaktivitet. Praktiskt användning av preparativa och analytiska separationsmetoder samt GC-MS, tvådimensionell GC-MS, LC och LC-MS instrumentet ingår i kursen.

Lärandemål *

Att ge grundläggande kunskap om betydelsen av naturprodukter för kontroll av skadeorganismer som medför hållbar utveckling inom jordbruk, skogsbruk och farmakologi. Att ge kunskap om hur dessa ämnen isoleras och identifieras både kemiskt och biologiskt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Grundläggande kundskaper i analytisk och organisk kemi

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Drugs of Natural Origin: A Treatise of Pharmacognosy, 2010 av Gunnar Samulesson och Lars Bohlin

Kursmaterial som delas ut vid föreläsningarna


Kursmaterial som delas ut vid föreläsningarna

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Individuella seminarier och tentamen

  Övriga krav för slutbetyg *

  •LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  •SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  •TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

  Alla presentationer inom projktarbetet samt alla laborationer är obligatoriska.

  Slutbetyget är samma som betyget på tentamen.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Anna Karin Borg Karlsson

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb KD2401

  Ges av

  CBH/Kemi

  Huvudområde *

  Bioteknik, Kemiteknik

  Utbildningsnivå *

  Avancerad nivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Övrig information

  Kursen ges vartannat år, nästa tillfälle HT2017

  Kursen ersätter KD2400