Hoppa till huvudinnehållet

KD2420 Miljökemi: atmosfär, vatten och mark 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan KD2420 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Biogeokemiska kretsloppet; cirkulation av element i de biotiska och abiotiska delarna av vårt ekostystem.

Beskrivning av geosfären; jordarter, jordprofiler, mineralogi, vittring, sorption.

Hydrologiska kretsloppet; advektion, diffusion, dispersion, anaeroba/aeroba  förhållanden, redox, speciering, gaser i vatten, organiskt material i vatten, metal i vatten/komplexering, kolloider.

Atmosfärskemi; kemi i stratosfären och troposfären.

Framtidens miljö: ekologisk hållbarhet, urban miljö, och ingenjörens roll.

Kemiska aspekter på miljömål i form av gränsvärdessättning etc.

Försurning och eutrofiering

Organiska föroreningar

Metaller i den urbana miljön.

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna kunna:

Förklara transport och ackumulation av kemiska element genom att kvantifiera reaktioner, speciering och mobilitet i geosfären, hydrosfären och atmosfären samt deras koppling emellan i biogeokemiska kretsloppet.

Differentiera de dominerande kemiska mekanismerna och processerna i atmosfären.

Förklara försurning och övergödning i naturliga vatten kemiskt.

Summera hur organiska föroreningar beter sig i vår miljö.

Identifiera metallkällor i vår urbana milö och beskriva de kemiska mekanismerna från frigörelse till ackumulation .

Diskutera teknikutveckling i termer av ett ekologiskt hållbart samhälle.

Konstruera konceptuella modeller av transport och ackumulation av kemiska ämnen i det biogeokemiska kretsloppet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Gary W. van Loon and Stephen J.Duffy;

Environmental Chemistry – a global perspective,

Oxford university press.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Tema 1, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • INL2 - Tema 2, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 3 hp)
Projekt (PRO1;  1.5 hp)
Tema 1 (INL1; 1.5 hp)
Tema 2 (INL2;  1.5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Susanna Wold

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2420

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Kemiteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen ges inte hösten 2017.