Hoppa till huvudinnehållet

KD2430 Kärnbränslecykelns kemi 9,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan KD2430 (HT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

-Radioaktivt sönderfall

-Växelverkan mellan joniserande strålning och materia

-Kemisk och biologisk påverkan av joniserande strålning

-Gruvbrytning av uran

-Anrikning av uran och framställning av kärnbränsle

-Reaktorkemi

-Upparbetning av kärnbränsle

-Kärnkraftsrelaterade olyckor

-Provsprängningar

-Geologiska slutförvar av kärnbränsle

-Naturliga analoger

-Riskfilosofi

Studiebesök på kärnkraftsanläggningar

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-Beskriva radioaktivt sönderfall och förklara hur olika typer av joniserande strålning interagerar med olika media

-Beräkna aktivitet av ett ämne utifrån mängd av detsamma

-Förstå hur strålning påverkar biologiska material

-Beskriva hur radionuklider anrikas i naturliga system

-Skissera samtliga moment i kärnbränslecykeln och förklara dem kemiskt

-Förklara hur de olika momenten påverkar vår miljö kemiskt och vad det ger för miljökonsekvenser

-Förstå vilka principer geologiska slutförvar grundar sig på och beskriva vilka kemiska processer som är viktiga i sådana förvar

-Relatera aktinidernas egenskaper till aktinidernas kemi

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

G. Choppin, J.Rydberg, J.O Liljenzin. Radiochemistry and Nuclear Chemistry

Handouts

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Studiebesök (STU1; 1 hp)
Projekt (PRO1; 2 hp)
Tentamen (TEN1; 6 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Jonsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2430

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Övrig information

Kursen ges vartannat år! HT15 ges kursen och nästa kurstillfälle blir HT17.

Kursen har samma innehåll som kursen KD2090 Kärnbränslecykelns kemi samt grundläggande kärnkemi från kursen KD2080 Kärnkemi.

Endast en av kurserna KD2430 och KD2090 får tas med i examen.