Hoppa till huvudinnehållet

KE0110 Introduktionskurs i kemi 1,5 fup

En introduktion till fortsatta kemistudier

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KE0110 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Kemiska reaktionsformler, spec. för redoxreaktioner
  • Molbegreppet
  • Stökiometri
  • Haltbestämningar
  • Enkla kemiska jämvikter
  • Termokemi och Termodynamik

Lärandemål

Målsättningen med kursen är att repetera och befästa grundläggande begrepp och metoder i kemin

Kursupplägg

Kursen innehåller tre föreläsningar, tre övningar samt ett avslutande prov och provgenomgång.
Förutom att kemikunskaperna från gymnasiet repeteras under kursen kommer du att få en inblick i hur det är att studera på KTH.
Föreläsningarna och övningarna kommer att genomföras på det sätt som många kurser på KTH genomförs.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Allmän och särskild behörighet för civilingenjörsprogram.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lisa Skedungs exempelsamling ”Förberedande häfte i kemi”. Den skickas ut till alla nyantagna studenter på Teknisk kemi och Bioteknik.

Ta med er boken till kursens övningar.

Ett häfte om termodynamik och termokemi delas ut under första övningen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 1,5 fup, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Magnus Johnson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE0110

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Förberedande nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter kurserna KE1110