Hoppa till huvudinnehållet

KE1180 Inledande kemiteknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KE1180 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av två moment. I det första momentet ges en genomgång av material- och energibalanser samt tillämpningen av dessa för olika typer av tekniska system. Samtidigt ges en introduktion till enhetsoperationer och reaktorer, och material- och energibalanser appliceras på dessa.

Undervisningen bedrivs dels med ett mindre antal föreläsningar där grundbegrepp och metoder förklaras, dels av övningar där stor vikt läggs på egen aktivitet och att utveckla studentens förmåga att själv genomföra beräkningar. Momentet avslutas med en tentamen. Parallellt med det första momentet löper ett arbete med inlämningsuppgifter vars syfte är att ge tillfälle att praktisera teorier och begrepp kontinuerligt fram till tentamen.

Lärandemål

Efter avslutad och godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Definiera och använda material- och energibalanser.
  • Redogöra för olika kemitekniska reaktorer och processer.
  • Förstå och använda enkla kemitekniska nyckelbegrepp och samband.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Inledande kemi eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Elementary Principles of Chemical Processes, R.M. Felder, R.W. Rosseau & L.G. Bullard, John Wiley & Sons, Inc., Global edition, ISBN 978-1-118-09239-2.

Utdelat material.

Föreläsningsanteckningar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt i kursen krävs godkända tentamina (TEN1) och godkänd inlämningsuppgift (INL1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Klas Engvall

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE1180

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd