KE2325 Processdesign för industri och samhälle 15,0 hp

Process Design for Industry and Society

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemiteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  50929

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Planerade moduler

  P2: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2. mer info

 • Kursansvarig

  Per Alvfors <alvfors@kth.se>

 • Lärare

  Per Alvfors <alvfors@kth.se>

  Sven Dahlström <sven.dahlstrom@byv.kth.se>

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen har två övergripande mål. Det ena av dessa är att ge studenterna en inblick i, och en vana att arbeta i, projektarbetsformen, som är vanlig inom såväl industrier som förvaltningar. Detta sker genom att en aktuell, realistisk projektidé utvärderas tekniskt och ekonomisk genom arbete i grupp med tillämpning av projektarbetsformen. Det andra målet är att få tillfälle att tillämpa en stor del av de grundkunskaper som såväl kurser på grundläggande som avancerad nivå har givit.

Studenterna ska efter avslutad kurs kunna:

 • Beskriva de viktigaste elementen i projektarbetsformen
 • Kunna använda projektarbetsformen vid lösande av större och mindre uppgifter
 • Beskriva de olika noggrannhetsnivåer som är relevanta vid utredande av en projektidé
 • Genomföra en utredning av en projektidé på förprojekteringsnivån
 • Identifiera vilken information som krävs för att genomföra en förprojektering
 • Värdera information med avseende på relevans, noggrannhet och inverkan på såväl det tekniska som det ekonomiska resultatet av förprojekteringen
 • Planera och ställa samman tekniska data för att möjliggöra en beräkning av material- och energibalanser som beskriver den aktuella projektidén
 • Identifiera lämplig systemgräns för den tekniska analysen
 • Identifiera och samla in de ekonomiska data som behövs för att kunna göra en ekonomiska analys på förprojekteringsnivån
 • Identifiera lämplig systemgräns för den ekonomiska analysen
 • Visa, genom skrivandet av en teknisk rapport, att de är väl förtrogna med praxis när det gäller hur tekniska rapporter skrivs (stil och utformning)
 • Tolka, värdera och kritisera, såväl de tekniska som de ekonomiska, resultaten av förprojekteringen
 • Motivera de slutsatser som dras i rapporten
 • Försvara resultaten mot yttre kritik
 • Föreslå hur resultatet ska användas
 • Visa, genom en muntlig presentation, hur resultatet av en utredning kan förmedlas till en viss målgrupp (specificerad)

Kursens huvudsakliga innehåll

Diskussioner av frågeställningar i samband med arbete i grupp, arbete i projektform samt om projektering av anläggningar. Systemanalys. Optimering. Kostnadsberäkningar (cost engineering). Utformning och dimensionering av kemitekniska system. Känslighetsanalys. Materialfrågor. Säkerhetsfrågor. Miljöfrågor.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Per Alvfors <alvfors@kth.se>

Övrig information

Fr o m läsåret 2015/2016 ersätter kursen KE2325 kurserna KE2320 och KE2120.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.