Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KE2325 Processdesign för industri och samhälle 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51190

Rubriker med innehåll från kursplan KE2325 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Diskussioner av frågeställningar i samband med arbete i grupp, arbete i projektform samt om projektering av anläggningar. Systemanalys. Optimering. Kostnadsberäkningar (cost engineering). Utformning och dimensionering av kemitekniska system. Känslighetsanalys. Materialfrågor. Säkerhetsfrågor. Miljöfrågor.

Lärandemål

Kursen har två övergripande mål. Det ena av dessa är att ge studenterna en inblick i, och en vana att arbeta i, projektarbetsformen, som är vanlig inom såväl industrier som förvaltningar. Detta sker genom att en aktuell, realistisk projektidé utvärderas tekniskt och ekonomisk genom arbete i grupp med tillämpning av projektarbetsformen. Det andra målet är att få tillfälle att tillämpa en stor del av de grundkunskaper som såväl kurser på grundläggande som avancerad nivå har givit.

Studenterna ska efter avslutad kurs kunna:

 • Beskriva de viktigaste elementen i projektarbetsformen
 • Kunna använda projektarbetsformen vid lösande av större och mindre uppgifter
 • Beskriva de olika noggrannhetsnivåer som är relevanta vid utredande av en projektidé
 • Genomföra en utredning av en projektidé på förprojekteringsnivån
 • Identifiera vilken information som krävs för att genomföra en förprojektering
 • Värdera information med avseende på relevans, noggrannhet och inverkan på såväl det tekniska som det ekonomiska resultatet av förprojekteringen
 • Planera och ställa samman tekniska data för att möjliggöra en beräkning av material- och energibalanser som beskriver den aktuella projektidén
 • Identifiera lämplig systemgräns för den tekniska analysen
 • Identifiera och samla in de ekonomiska data som behövs för att kunna göra en ekonomiska analys på förprojekteringsnivån
 • Identifiera lämplig systemgräns för den ekonomiska analysen
 • Visa, genom skrivandet av en teknisk rapport, att de är väl förtrogna med praxis när det gäller hur tekniska rapporter skrivs (stil och utformning)
 • Tolka, värdera och kritisera, såväl de tekniska som de ekonomiska, resultaten av förprojekteringen
 • Motivera de slutsatser som dras i rapporten
 • Försvara resultaten mot yttre kritik
 • Föreslå hur resultatet ska användas
 • Visa, genom en muntlig presentation, hur resultatet av en utredning kan förmedlas till en viss målgrupp (specificerad)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarad kandidatexamen innehållande minst 75 hp kemi och kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp grundläggande programmering. Därutöver ska minst 45 hp i kurser vara avklarade på avancerad nivå inom programmet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Fr o m läsåret 2015/2016 ersätter kursen KE2325 kurserna KE2320 och KE2120.