Hoppa till huvudinnehållet

KE2330 Hållbar läkemedelsteknik 9,0 hp

En kurs på avancerad nivå om tillverkning av läkemedel. Kursen omfattar separationsprocesser och enhetsoperationer som används vid produktion av främst fasta läkemedelsberedningar. Fokus är på satsvisa processer, och beaktar att samma utrustning ofta används för flera olika enhetsoperationer och för produktion av ett flertal olika produkter. Kursen betonar de fysikaliska, kemiska och processmässiga möjligheterna att framställa en produkt med önskvärd kvalitet.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan KE2330 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar tillverkning av läkemedel, och omfattar framför allt separationsprocesser, av intresse vid produktion av läkemedelssubstanser samt enhetsoperationer for tillverkning av fasta beredningar. Kursen fokuserar på satsvisa förfaranden och processer i omrörd tank, och beaktar att samma utrustning ofta används för flera olika enhetsoperationer och för produktion av ett flertal olika produkter. Tonvikten ligger på de fysikalisk-kemiska och processmässiga möjligheterna att framställa en produkt med önskvärd kvalitet. Med denna utgångspunkt omfattar kursen bland annat en ingående beskrivning och analys av kristallisation, omrörning, destillation, torkning, extraktion och kromatografi. Kursen fortsätter därefter med en ingående behandling av fasta beredningar, hjälpämnen och deras funktion, samt viktiga farmaceutiska enhetsoperationer såsom granulering, malning och tablettering.

Kursen innehåller även ett laborationsmoment. Detta omfattar att formulera och diskutera en försöksplan för ett givet problem, därefter utföra planerade experiment och analysera resultatet. Laborationen rapporteras skriftligt. En litteraturstudie skall utföras individuellt där komposition och tillverkning av ett givet läkemedel redovisas och diskuteras.

Kursen innehåller moment av grupparbete, muntlig redovisning och diskussion, samt skriftlig rapportering. Därmed bidrar kursen till programmets mål om förmåga till lagarbete och samverkan, samt muntlig och skriftlig kommunikation.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall eleverna kunna:

 • beskriva hur en satsvis produktionsanläggning för tillverkning av olika läkemedelssubstanser och organiska finkemikalier är utformad och förklara varför denna typ av produktionsanläggningar används
 • beskriva hur viktiga processteg såsom omrörning, kristallisation, extraktion, destillation, torkning och kromatografi genomförs vid läkemedelstillverkning  och förklara deras mekanismer och funktion
 • förklara hjälpämnen och deras funktion i läkemedelsberedningar
 • beskriva framställning av läkemedelsberedningar samt mekanismer och funktion för viktiga farmaceutiska enhetsoperationer
 • inhämta och värdera information från teknisk/vetenskaplig litteratur och andra informationskällor i avsikt att utveckla och utforma nya processer, eller för att lösa problem i eller förbättra befintliga processer
 • planera, utforma och genomföra experiment för att utveckla och utforma nya processer, eller för att lösa problem i eller förbättra befintliga processer
 • genomföra beräkningar över processers utformning, funktion och uppskalning/nedskalning
 • analysera och bearbeta processproblem eller behov av förändringar och föreslå tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga åtgärder
 • värdera och prioritera åtgärder för förbättrad processfunktion eller förändrade produktegenskaper ur ett tekniskt, ekonomiskt, säkerhetsmässigt, samt arbets- och miljömässigt perspektiv

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

 

Rekommenderade förkunskaper

KE1020 Reaktions- och separationsteknik
KE1030 Transportprocesser och energiomvandling
KE2070 Transportprocesser, fortsättningskurs
eller mosvarande kunskaper

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendier och särtryck.

Coulson J.M. and Richardson J.F., Chemical Engineering vol. 1, 6:te upplagan, Butterworth Heinemann, 2000

Coulson J.M. and Richardson J.F., Chemical Engineering vol. 2, 5:te upplagan, Butterworth Heinemann, 2002

Aulton, M.E.: Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines, 3rd ed., Churchill Livingstone, 2007

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • LIT1 - Litteraturstudie, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE2330

Ges av

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd