Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KE2350 (HT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar analys och hantering av risker i samband med kemikalierhantering samt olika situationer inom processindustrin. Följande ingår:

- Kemiska faror

    * Brandfarlighet

    * Stabilitet/explosivitet

    * Toxicitet/korrosivitet

    * Miljörisker, persistens, bioackumulering

    * Farliga reaktioner

- Risker i processindustrin

- Risker vid hantering av kemikalier i laboratoriemiljö

- Riskanalys och riskhantering i teorin

    * Historia

    * Fallstudier och praktiska exempel

    * Metoder (t.ex. what-if analys, HAZOP, felträdsanalys, händelseanalys, etc)

- Lagstiftning och standarder i Sverige, EU och internationellt

Lärandemål

Efter avlagd examen ska studenten:

- ha en grundläggande förståelse för kemiska risker och om andra relevanta farliga situationer

- ha en god förståelse för principerna bakom kemisk riskbedömning och riskhantering

- ha grundläggande kunskaper och förståelse för metodik och verktyg för riskbedömning och riskhantering samt för hur dessa används (till exempel what-if analys, HAZOP analys, felträdsanalys)

- kunna beskriva hur riskbedömning och riskreduceringsprocesser är anpassade till specifika situationer (t.ex. kemiska laboratorium, processindustri, lokal och global miljö)

- känna till skillnader och likheter mellan risk för miljön och människors hälsa

- ha en överblick över större regelverk, särskilt GHS, REACH, AFS, och IEC 61511 i Sverige och Europa

- ha förståelse för att riskbedömning och riskhantering inte är slutet på historien, utan åtföljs av riskminimering och kostnads-/nyttoanalyser

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten ska vara antagen till masterprogrammen TMMMM, TMVTM eller TKEMM program eller ha motsvarande kompetens.

Rekommenderade förkunskaper

Studenten ska vara antagen till masterprogrammen TMMMM, TMVTM eller TKEMM program eller ha motsvarande kompetens.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

  • Bernard Martel, “Chemical Risk Analysis: A Practical Handbook”
  • handouts of major regulatory frameworks

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Individuell uppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp, betygsskala A - E), godkänd projektuppgift (PRO1, 2 hp, betyg Pass ),  godkänd individuell uppgift (INL1, 0,5 hp, betyg Pass), och godkänd  seminarie (SEM1 0,5 hp, betyg Pass).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Klas Engvall

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE2350

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Kemi och kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd