Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKF1040 Polymerteknologi 6,0 hpAdministrera Om kursen

Grundkurs vars övergripande syfte är att ge en bred och grundläggande kunskap om de syntetiska och naturliga polymererna samt dessas kemiska, fysikaliska och mekaniska beteende.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KF1040 (HT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion till polymerteknologi med definition av grundbegreppen och historik.
 • Den polymera strukturen och relationen struktur-egenskaper.
 • Begreppen reologi och löslighet.
 • Molekylvikt och molekylvikts-bestämning.
 • Karakterisering av polymerers kemiska, fysikalisk-kemiska och mekaniska egenskaper.
 • Naturliga polymerer.
 • Stegvis polymerisation.
 • Jon- och koordinationspolymerisation.
 • Radikalpolymerisation. Sampolymerisation.
 • Modifiering av polymerer och tillsatser och kemiska reaktioner.
 • Bearbetning av polymera material,
 • Plastavfallshantering.
 • Miljöaspekter på plastavafall.
 • Biopolymerer.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • Identifiera och beskriva de olika byggstenarna i ett polymert material samt förklara på vilka olika sätt dessa kan fogas ihop.
 • Redogöra för sambanden mellan kemiska struktur och materialegenskaper.
 • Definiera och beskriva fenomenen gummielasticitet, glastransition, polydispersitet och molekylviktsfördelning.
 • Redogöra för olika kristallina och amorfa morfologier hos polymerer.
 • Beskriva hur polymerisation går till och vilka resultat som erhålls för olika tekniker.
 • Utifrån ett efterfrågat resultat välja en passande bearbetningsmetod och analysmetod.
 • Utifrån en given applikation välja ett passande polymert material med hänsyn till funktion, formbarhet och miljöinteraktion.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper inom kemi, främst organisk och fysikalisk kemi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bok:

"Polymerteknologi – makromolekylär design" av Ann-Christine Albertsson & Ulrica Edlund

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 6 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ulrica Edlund

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF1040

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter 3E1700