Hoppa till huvudinnehållet

KF1165 Materialens kemi och egenskaper 9,0 hp

Kursen har som övergripande syfte att ge en bred och grundläggande kunskap om materialkemi som omfattar polymerer, fiberbaserade material, kompositer, hybridmaterial, optiska och elektroniska material.

Kursen ger fördjupade kunskaper i att skapa, utveckla och analysera materialens struktur och egenskaper och omfattar såväl praktiska som teoretiska moment.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KF1165 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen har som övergripande syfte att ge en bred och grundläggande kunskap om materialkemi som omfattar polymerer, fiberbaserade material, kompositer, hybridmaterial, optiska och elektroniska material.

Kursen ger fördjupade kunskaper i att skapa, utveckla och analysera materialens struktur och egenskaper och omfattar såväl praktiska som teoretiska moment.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du som kursdeltagare kunna:

 1. Definiera och beskriva material med avseende på
  Struktur
  Morfologi
  Egenskaper
  Framställningsprocesser
 2. Förklara relationer mellan materials struktur och egenskaper
 3. Föreslå och försvara ett materialval för en given applikation
 4. Utveckla och utforma material och materialprodukter med hänsyn till hållbar utveckling.
 5. Genomföra och skriftligt utvärdera och presentera laborativt arbete inom materialkemi och materialframställningsprocesser.
 6. Sammanfatta och värdera kunskap från materialrelaterad industri samt självständigt reflektera över typiska roller och arbetsuppgifter för en civilingenjör i materialrelaterad industri

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KE1140 Teknisk kemi eller motsvarande
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anslås senast fyra veckor innan kursstart på kursen hemsida

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • OVN1 - Studiebesök, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd på alla moment i kursen

TEN1: Godkänd tentamen

OVN1: Obligatorisk närvaro vid studiebesök

LAB1: Obligatorisk närvaro vid laborationer

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ulrica Edlund

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF1165

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Överlappar med KF1010 och KD1130