Inför kursvalKF2030 Fiberteknologi 6,0 hpAdministrera Om kursen

Grundkurs som behandlar cellulosafibrers och pappers struktur och egenskaper. Föreläsningar samt laborationer.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Föreläsningar

Råvaror för papperstillverkning. Samband mellan fiber- och pappersegenskaper. Enhetsprocessernas betydelse för fibrer och produktegenskaperna (mekaniska och optiska egenskaper). Cellulosa/vatten systemet. Fibersvällning och koppling till process/produktegenskaper.

Olika fysikaliska och kemiska metoder för att modifiera fiberegenskaper.

Hierarkiska strukturer hos papper/kartongmaterial. Cellulosabaserade fiberkompositer samt framtida utveckling.

 • Laborationer
 • Fiberidentifiering
 • Laddningsbestämning av fibrer
 • Inverkan av våtstyrkemedel på pappersegenskaper

Studieresa

En obligatorisk tvådagars studieresa ingår i kursen.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs skall teknologen kunna

 • beskriva hur cellulosafibrers egenskaper hänger samman med papperets struktur och egenskaper (mekaniska och optiska).
 • förklara hur fibrer växelverkar med fukt med hjälp av termodynamiska grundprinciper
 • förklara enhetsprocessernas betydelse för fiberstruktur, fiberkemi och ytkemiska egenskaper.
 • beskriva hur fibrer kan modifieras via kemiska och fysikaliska metoder
 • ge exempel på experimentella metoder för att karakterisera fiberns struktur och egenskaper.
 • använda facklitteratur på engelska
 • presentera utvald facklitteratur i seminarieform.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Fibre Technology The Ljungberg Textbook

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 0,8 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,2 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

En skriftlig tentamen, 3.5 p samt godkänd labkurs 0,5 p.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars Wågberg

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde *

Kemi och kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter 3D1112