Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKF2080 Pappersteknik, projekt 6,0 hpAdministrera Om kursen

Projektuppgift inom område(na) processteknik och/eller pappersfysik.

Kan utföras av en teknolog, eller flera teknologer i samarbete

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KF2080 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Projektuppgiften väljs i samråd med lärarna inom områdena pappersprocessteknik och/eller pappersfysik.

Uppgiften kan vara av experimentell och/eller teoretisk natur.

I genomförandet av projektet ingår

 • Studier av bakgrund
 • Planering av arbetsuppgiften
 • Genomförande av uppgiften
 • Skriftlig och muntlig rapportering

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologen kunna

 • analysera en viss forskningsuppgift eller problemställning
 • planera hur uppgiften skall kunna lösas
 • utföra experimentell och teoretisk behandling av uppgiften
 • söka information från vetenskaplig litteratur och eget arbete och sammanfatta resultaten till en skriftlig och muntlig rapport

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KF2040, KF2050

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Väljs i anslutning till projektuppgiften

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ÖVN1 - Projektrapport, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd projektrapport, 6 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Christer Fellers

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Kemi och kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter 3D1117