KF2180 Biopolymerer 7,5 hp

Biopolymers

Grundkurs i biopolymerernas struktur, funktion och användning i polymera material

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Förklara och värdera biopolymerernas materialegenskaper utifrån deras struktur (på atom-, nano-, mikro- och makronivå) och ange deras kemiska stukturer.
 • Relatera specifika biopolymerer till biologiska strukturer i naturen.
 • Beskriva processen och förklara bionedbrytningens påverkan på materialegenskaper och miljön.
 • Reflektera over valet av polymera material för biomedicinska och läkemedelsapplikationer.
 • Identifiera och diskutera aktuella miljöfrågeställningar i samhället med fokus på materialens inverkan i förhållande till samhällets mål för hållbar utveckling.
 • Föreslå och diskutera valet av biopolymerer kontra syntetiska polymerer till olika applikationer med hänsyn tagen till råvaror, energiaspekter, materialegenskaper, funktion, miljöpåverkan, avfallshantering, etiska aspekter och ekonomi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Biopolymerernas struktur, funktion, egenskaper och användning.

Molekylär arkitektur och design för några biologiska stukturer såsom trä, kollagen, mjuk vävnad, silke, ull, spindeltråd.

Naturen som förebild för polymera material (biomimetic).

Översikt och introduction till biomedicinska material och läkemedelssammansättningar.

Biokompositer och biologiska angrepp på polymera material.

Nedbrytningsmekanismer och nedbrytningsprodukter i olika miljöer.

Miljöfrågor vid användning av biopolymerer och syntetiska polymerer.

Återvinning/återanvändning av polymera material.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

KF1010 Polymerteknologi med cellulosateknologi

Litteratur

J. Vincent: Structural Biomaterials

M. Elices: Structural Biological Materials

Vetenskapliga artiklar /Scientific articles

Examination

 • LAB1 - Projectlaboration, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen 4,5 hp
Projektlaboration (rapport + seminarium) 3,0 hp
Deltagande i studiebesök.

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Kontaktperson

Francisco Javier Vilaplana Domingo, franvila@kth.se

Examinator

Sigbritt Karlsson <sigbritt@kth.se>

Övrig information

Ersätter 3E1146

Gemensamt projekt kan genomföras i denna kurs och i kurs KD2020 Organiska och biokemiska analytiska separationer

Påbyggnad

Doktorand kurser:
Kromatografi för analys av polymerers interaktion med miljön
Mikrobiologi inom polymervetenskap

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.