Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Grundkurs i biopolymerernas struktur, funktion och användning i polymera material

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KF2180 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Biopolymerernas struktur, funktion, egenskaper och användning.

Molekylär arkitektur och design för några biologiska stukturer såsom trä, kollagen, mjuk vävnad, silke, ull, spindeltråd.

Naturen som förebild för polymera material (biomimetik).

Användning av biokompositer relateras till biologiska angrepp på polymera material och nedbrytningsmekanismer av polymera material med avseende på nedbrytningsprodukter i olika miljöer.

Diskussion kring miljöfrågeställningar vid användning av biopolymerer och syntetiska polymerer, med fokus på återvinning/återanvändning av polymera material.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Förklara och värdera biopolymerernas materialegenskaper utifrån deras struktur (på atom-, nano-, mikro- och makronivå) samt ange deras kemiska stukturer.
 • Relatera specifika biopolymerer till biologiska strukturer i naturen.
 • Beskriva processen och förklara bionedbrytningens påverkan på materialegenskaper och miljön.
 • Identifiera och diskutera aktuella miljöfrågeställningar i samhället med fokus på materialens inverkan i förhållande till samhällets mål för hållbar utveckling.
 • Föreslå och diskutera valet av biopolymerer kontra syntetiska polymerer till olika applikationer med hänsyn tagen till råvaror, energiaspekter, materialegenskaper, funktion, miljöpåverkan, avfallshantering, etiska aspekter och ekonomi.
 • Inom ett projekt, utför en litteraturstudie och laboratorieexperiment för att lösa ett vetenskapligt problem. Utvärdera och diskutera resultaten både muntligt och i en skriftlig rapport.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 

Rekommenderade förkunskaper

KF1010 Polymerteknologi med cellulosateknologi

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

J. Vincent: Structural Biomaterials

M. Elices: Structural Biological Materials

Vetenskapliga artiklar 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Projectlaboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Francisco Javier Vilaplana Domingo

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2180

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Bioteknik, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Doktorand kurser:
Kromatografi för analys av polymerers interaktion med miljön
Mikrobiologi inom polymervetenskap

Kontaktperson

Francisco Javier Vilaplana Domingo (franvila@kth.se)

Övrig information

Ersätter 3E1146

Gemensamt projekt kan genomföras i denna kurs och i kurs KD2020 Organiska och biokemiska analytiska separationer