KF2210 Polymerkemi 7,5 hp

Polymer Chemistry

Grundkurs i polymerers kemi

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursens slut ska teknologen kunna:

Förklara det allmänna reaktionsförloppet, reaktionsmekanismerna och kinetik för stegvis och kedjevis polymerisation inklusive radikal-, jon- och koordinationspolymerisation och sampolymerisation.

Räkna ut polymerisationsgrad, medelmolekylvikt, medelfunktionalitet, gelpunkt, kinetisk kedjelängd, sampolymerens sammansättning.

Rita upp strukturformler och berätta om egenskaperna för de vanligaste polymererna.

Förklara principerna för de vanligaste karakteriseringsteknikerna.

Utföra enkla polymersynteser.

Praktiskt bestämma polymerernas molekylvikt med SEC och viskosimetri.

Presentera och kritiskt bedöma ett laborativt arbete i form av en skriftlig rapport.

Kursens huvudsakliga innehåll

Polymerisationsprocessernas mekanism, kinetik och termodynamik och deras tekniska utformning genomgås. Därvid behandlas processer i gasfas, bulkfas (smälta och fast fas), lösning, emulsion och suspension, användningen av homogen och heterogen katalys, olika initierings-, kedjeöverförings- och termineringsreaktioner, isolering och upparbetning av produkterna, polymerers modifiering, oxidation, nedbrytning och stabilisering, egenskaper hos polymerkedjan, sambandet mellan struktur och egenskaper samt en översikt av de vanligaste polymererna

Behörighet

3E1501 Perspektiv på materialdesign, 4H1065 Materiallära för materialdesign

Litteratur

Polymer Chemistry - an Introduction, R.R. Seymour och C.E. Carraher, Marcel Dekker Inc.

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,2, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 0,8, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1) 3,0 p
Laborationer (LAB1) 1,5 p
Övningar (ÖVN1) 0,5 p

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Kontaktperson

Minna Hakkarainen, minna@polymer.kth.se, 08-790 82 71

Examinator

Minna Hakkarainen <minna@kth.se>

Övrig information

Ersätter 3E1327

Obs! Gäller endast BD-studenter

Fr o m läsåret 2010/2011 ersätts kursen KF2210 av kursen KF2130.

Påbyggnad

KF3090 Polymerkemi
KF2220 Biopolymerer
KF2230 Polymerers mekaniska egenskaper m k
3E1361 Polymerers bearbetning, m k
KF2240 Ytbehandlingsteknik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.