KF2270 Struktur och egenskaper hos organiska material 9,0 hp

Structure and Properties of Organic Materials

Kursen fokuserar på kopplingen av organiska materials egenskaper, och följaktligen dess tillämpningar, till dess struktur. Kursen behandlar även tillsatser till organiska material, materialvals- och identifieringsmetodiker.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Organiska materials struktur och egenskaper. Tillsatser. Materialval. Identifiering av organiska material i produkter.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska teknologen kunna:

Kunna koppla egenskaper hos organiska material till dess struktur. Tillämpa materialvals- och identifieringsmetodiker

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

KF2250 Materials mekaniska egenskaper

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

”Plaster, Materialval och materialdata”, Klason och Kubat, VI, Sveriges Verkstadsindustrier (2001).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projektuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

3 projektuppgifter 3 p (PRO1, 4,5 hp)
En skriftlig tentamen (TEN1, 4,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mikael Hedenqvist

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2270

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mikael Hedenqvist, mikaelhe@polymer.kth.se, 08-790 76 45

Övrig information

Ersätter 3E1371