KF2280 Biofibrernas struktur och funktion 7,5 hp

Structure and Function of Biofibres

Grundkurs som behandlar växtfibrers morfologiska, kemiska struktur, biosyntes och fysiska egenskaper, samt förståelse av sambandet däremellan. Kursen skall vidare ge kunskaper om kemiska reaktioner under kemisk och mekanisk masstillverkning,, och hur dessa förändrar egenskaperna hos fibrerna. Kursen skall även belysa hur fiberegenskaper påverkar träbaserade material som papper kartong, plywood, MDF och masonit.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 1. Träindustrin, textilindustrin och deras processer, översikt
 2. Delar av växter och dess funktioner
 3. Fibertyper och fibermorfologi
 4. Kemisk uppbyggnad av fibrer I kolhydratkemi, cellulosa
 5. Kemisk uppbyggnad av fibrer II, hemicellulosa, lignin.
 6. Kemisk uppbyggnad av fibrer III extraktivämnen, oorganisk material
 7. Hierarkiska strukturer, biosyntes
 8. Fiberns fysiska egenskaper, Cellväggstjocklek, cellväggslager, dislokationer
 9. Massatillverkning och massakaraktärisering
 10. Fiber-fiberinteraktioner
 11. Träbaserade material I, Papper, kartong, textil och non-wowen.
 12. Träbaserade material II, Sågade trävaror, fiberbords, spånskivor, masonit, plywood, träbaserade kompositer

Kurslaborationerna:

Träidentifiering, fibermikroskopi, Träbaserade material.

Lärandemål *

Efter kursen ska teknologen kunna

 • Redogöra för strukturen hos växtpolymererna, lignin, hemicellulosa, pektin och cellulosa,

samt strukturprotein i ull och siden.

 • Redogöra för och identifiera olika växtcellstyper, samt deras biologiska funktion.
 • Redogöra för skillnader mellan lövved och barrved i fiberstruktur och kemisk uppbyggnad.
 • Redogöra för hur växtpolymererna är organiserade på olika hierarkiska nivåer från molekylär-

till fibernivå.

 • Redogöra för sambanden mellan struktur och funktion hos olika celltyper.
 • Känna till de viktigaste reaktionerna under sulfatkok samt hur de påverkar fiberegenskaperna.
 • Redogöra för fibers mekaniska egenskaper.
 • Redogöra för naturen av fiber-fiberinteraktioner.
 • Känna till uppbyggnaden hos viktiga träfiberbaserade material, plywood, sågade trävaror, MDF och papper.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Fysikalisk polymer och cellulosakemi (KF2200)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium i Biofibrernas struktur och funktion (The Ljungberg Textbook, Structure and Function of Biofibers)

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

En skriftlig tentamen (TEN1; 4p) samt godkända laborationer (LAB1; 1p)
Betygsättning:
-För betyget A krävs att studenten skall visa mycket god förmåga att på ett systematiskt sätt lösa problem relaterade till kursens samtliga målsättningar
-För betyget B krävs att studenten skall visa mycket god eller god förmåga att på ett systematiskt sätt lösa problem relaterade till kursens samtliga målsättningar
-För betyget C krävs att studenten skall visa god förmåga att på ett systematiskt sätt lösa problem relaterade till kursens samtliga målsättningar
-För betyget D krävs att studenten skall visa god eller acceptabel förmåga att på ett systematiskt sätt lösa problem relaterade till kursens målsättningar
-För betyget E krävs att studenten skall visa acceptabel förmåga att lösa problem relaterade till kursens målsättningar
-För betyget Fx krävs att studenten skall visa acceptabel förmåga att lösa problem relaterade till 2/3 av kursens samtliga målsättningar
-De som inte uppnår dessa krav får betyget F
Studenter med betygen F och Fx är underkända på kursen. Underkända studenter har genom att göra om tentamen/seminarieuppgift möjlighet att bli godkända på kursen. För betyget Fx gäller att studenten inom tre veckor kan göra mindre komplettering för betyget E, enligt vad som bestäms av kursansvarig.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Gunnar Henriksson

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde *

Bioteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gunnar Henriksson, ghenrik@pmt.kth.se, 08-790 61 63

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ersätter 3E1372

Fr o m läsåret 2010/2011 ersätts kursen KF2280 av kursen KF2460.