Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Syftet med kursen är att behandla de olika enhetsprocesserna vid massa- och papperstillverkning, samt hur produktegenskaperna påverkas av olika processteg.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KF2470 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar tillverkningsprocesser för papper, kartong och textil från vedbaserade råvaror samt hur produktegenskaperna påverkas av olika processteg. Den kommer också att fokusera på hela massa- och papperstillverkningsprocessen samt på de energi- och miljöfrågor som uppstår i processerna.

Lärandemål

Syftet med kursen är att behandla de olika enhetsprocesserna vid massa- och papperstillverkning, samt hur produktegenskaperna påverkas av olika processteg. Kursen kommer också att fokusera på de energi- och miljöfrågor som uppstår i processerna.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • sammanfatta och jämföra de viktigaste framställningsprocesserna av massa och papper
 • avgöra hur enhetsprocesserna påverkar massa- och pappersegenskaper
 • analysera energiåtgången i olika processteg
 • utvärdera en processförändrings betydelse för övriga processteg

För högre betyg krävs även att studenten kan:

 • redogöra för vilka parametrar som påverkar massans kemiska sammansättning och hur detta påverkar massa- och pappersegenskaperna
 • utvärdera en processförändrings betydelse för energiförbrukningen vid massa- och pappersframställning
 • förklara och utvärdera utvecklingen inom massa- och pappersindustrin och föreslå möjliga utvecklingsriktningar för massa- och pappersteknologin

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1; 3 hp)
Tentamen  (TEN1; 4,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Lindström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2470

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen har samma innehåll som kurserna KF2060 Massa- och pappersprocesser  och KF2070 Massa- och pappersprocesser, mindre kurs .

Endast en av kurserna KF2470, KF2060 och KF2070 får tas med i examen.