KF2520 Design av produkter inom materialkemin 7,5 hp

Design of Products in Materials Chemistry

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är projektbaserad. Teknologen skall arbeta med en avancerad designuppgift utifrån sitt eget intresseområde. De grundläggande kunskaperna från materialkemi och övriga relevanta ämnen skall användas för att hitta lösningar på det ställda problemet. Kursen skall bibringa kunskaper i uppställande av kravprofil och i hur innovativa processer bäst genomförs.

Lärandemål *

Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

- förklara innovationsprocessen på en grundläggande nivå

- pitcha en egen idé inför en publik          

- utforma funktionella lösningar för design av  produkter

- uppställa kravprofil

- göra en ekonomisk analys

- formulera kriterier för att avgöra om produkten kan tillverkas

Dessutom ska studenten ha fått förståelse för hur processen effektivt genomförs i företag.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vetenskapliga och tekniska artiklar  för det individuella projektet bestäms i samråd mellan student, handledare och examinator.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget blir det samma som betyget på projektet.

Projektarbetet inkluderar skriftlig rapport och muntlig presentation.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd projektarbete, skriftlig rapport och muntlig presentation.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anna Carlmark Malkoch

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2520

Ges av

CHE/Fiber- och polymerteknologi

Huvudområde *

Kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.