Inför kursvalKH1123 Allmän kemi 1 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kemins grunder: aggregationstillstånd, grundämne, förening, blandning, kemiska formler, representation av kemiska föreningar.

Nomenklatur: atomer, joner, oorganiska binära föreningar, vanliga trivialnamn, metallkomplexens systematiska namn.

Atomens byggnad: orbitaler, valenselektroner, koppling till elementen egenskaper och det periodiska systemet, elektronegativitet.

Kemisk bindning: jon-, metall- och kovalent bindning, elektronformler (Lewisstrukturer), sigma och pi-bindningar, hybdridorbitaler, intermolekylära krafter. Koppling till kemiska och fysikaliska egenskaper.

Kemisk struktur: oktettregeln och dess vanligaste undantag, VSEPR-formler och rymdstruktur, resonansform, alternativa former. Oxidationstal och formell laddning. Koppling till reaktivitet.

Termodynamik: 1:-3:e huvudsatsen, entalpi, entropi, värme, arbete, Gibbs fria energi.

Fasdiagram och fasövergångar.

Grundläggande oorganisk reaktivitet och reaktioner.

Säkerhetsrisker och kemikalierisker vid laboratorieverksamhet. Kemikaliemärkning och föreskrifter för arbetsmiljö och säkerhet.

Laboratorieutrustning.

Lärandemål *

Syftet med kursen är att befästa och fördjupa kunskaperna i kemi och ge erforderliga grunder för tillämpning i kommande kurser i kemi och kemiteknik. Kursen ska också ge träning i att använda den utrustning och några av de metoder som utnyttjas på ett kemiskt laboratorium.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ge kemisk symbol, svenskt och engelskt namn för utvalda grundämnen och deras atomjoner samt tolka vanliga grafiska sätt att representera kemiska föreningar.
 • namnge/ge kemisk formel för oorganiska kemiska föreningar och molekyljoner (systematiska namn samt exempel på trivialnamn).
 • redogöra för kemins grunder, periodiska systemet, atomens byggnad samt kemisk bindning och struktur för (enklare) oorganiska föreningar.
 • koppla intermolekylära krafter till kemisk struktur och fysikaliska egenskaper.
 • applicera termodynamikens 1:a-3:e huvudsats för lösning av kemiska och fysikaliska problem, inkluderande t ex värme, arbete, entalpi, entropi, Gibbs fria energi samt fasdiagram, fasövergångar och kemiska reaktioner.
 • korrekt iaktta och beskriva kemiska reaktioner, skriva nettojonsreaktionsformler, redogöra för utvalda oorganiska reaktionstyper samt identifiera reaktioner och förutsäga produkter i oorganiska reaktionssystem.
 • utföra kemiskt laboratoriearbete utifrån givna föreskrifter, med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)
Områdesbehörighet A8
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012
Områdesbehörighet 8.
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Matematik D, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Burdge, J., Chemistry, 4th Ed., McGraw-Hill, 2016

Utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Datorlaboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP1 - Uppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på betyget på TEN1.

Övriga krav för slutbetyg *

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mats Jansson

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1123

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

KH1124 Allmän kemi 2

Kontaktperson

Sara Naumann, stn@kth.se