Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKH1124 Allmän kemi 2 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KH1124 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Stökiometri: molbegreppet, koncentrationsmått, spädning, begränsande reaktant, syntesutbyte, titrering, gravimetri, coloumetri, återtitrering, jonbytesanalys. Noggrannhet och felfortplantning. 

Kemisk jämviktslära: gasjämvikter, löslighetsjämvikter, komplexbildningsjämvikter, syrabasjämvikter, buffert, enklare jämviktsdiagram.

Kemisk kinetik: reaktionshastighet, hastighetsuttryck, integrerade hastighetsuttryck, katalys, Arrhenius samband, katalys, aktiveringsenergi, elementarreaktioner, reaktionsmekanismer.

Numeriskt beräkningsverktyg för lösning av kemiska problem.

Lärandemål

Syftet med kursen är att befästa och fördjupa kunskaperna i kemi och ge erforderliga grunder för tillämpning i kommande kurser i kemi och kemiteknik. Kursen ska också ge träning i att använda den utrustning och några av de metoder som utnyttjas på ett kemiskt laboratorium.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • göra stökiometriska beräkningar, inkluderande t.ex. våtkemiska analyser och kemisk syntes, med hänsyn taget till noggrannhet och felfortplantning.
 • beskriva centrala begrepp inom kemisk jämvikt samt använda dessa för att lösa enklare, kvantitativa problem (t.ex. syra/basjämvikter, gasjämvikter, komplexbildningsjämvikter, löslighetsjämvikter, Henryslagjämvikter).
 • beskriva centrala begrepp inom kemisk kinetik samt använda dessa för att lösa enklare, kvantitativa problem.
 • använda utvald programvara för att lösa (enklare) kemiska problem.
 • känna igen och kunna använda våtkemisk laboratorieutrustning, t.ex. byretter, pipetter och mätkolvar samt vågar.
 • självständigt planera och utföra kemiskt laboratoriearbete med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter.
 • bereda lösningar och utföra spädningar samt enklare titreringar, med hänsyn tagen till noggrannhet och precision.
 • separera och identifiera metalljoner genom att praktiskt tillämpa oorganiska jämvikter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)
Områdesbehörighet A8
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012
Områdesbehörighet 8.
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Matematik D, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Rekommenderade förkunskaper

KH1123 Allmän kemi 1

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Burdge, J., Chemistry, 4th Ed., McGraw-Hill, 2016

Utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Datorlaboration, - hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP1 - Uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på betyget på TEN1.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Susanna Höglund Lenninger

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1124

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

KH1221 Tillämpad fysikalisk kemi

KH1222 Tillämpad kemi

Kontaktperson

Sara Naumann, stn@kth.se