Hoppa till huvudinnehållet

KH1130 Kemiteknik 1 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KH1130 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Strömningslärans begrepp samt grundekvationer för bevarande av massa, rörelsemängd och energi: kontinuitetsekvationen, rörelsemängdsekvationen, Bernoullis ekvation

 • Stationära strömningsförlopp: Newtons lag, viskositet, densitet, tryck, inkompressibelt fluid, ideala samt viskösa fluid, laminär och turbulent strömning, friktionsfaktorer och engångsförluster.
 • Tillämpningar på tryckfallsberäkningar i rör/kanal- och pumpsystem och porösa bäddar samt på flödesmätning, beräkning av flöden och hastigheter.

Flödesmätare samt pumpar, fläktar och dimensionering av dem.

 • Pump- och systemkarakteristika, kavitation och NPSH, stryp- och varvtalsreglering, fläktkurvor, affinitetslagar, parallell- och seriekopplade pumpar
 • Tillämpningar för pump- och fläktdiagram vid dimensionering av pumpar/fläktar, utformning av pumpsystem med hänsyn krav samt till onödiga energiförluster, driftsäkerheten, energiförbrukning och driftkostnader för en anläggning

Stationär värmetransport genom ledning, konvektion (påtvingad och naturlig) och strålning.

 • Energibalanser.
 • Fouriers lag, konduktivitet.
 • Tillämpning av dimensionslösa tal och empiriska ekvationer vid värme- och strömningsberäkningar.
 • Nettovärmeöverföring genom strålning mellan ytor, svarta och grå kroppar, emissivitet, absorptivitet, transmitans, reflektion.

Hur fluiders egenskaper påverkar deras strömning och värmeöverföring.

 • Transportkoefficienter, transportmotstånd, hastighetsbestämmande steg och drivande kraft.

Värmeväxlare och dimensionering av dem.

Introduktion till processäkerhet.

Genom praktisk problemlösning vid laborationer tränas problemlösningsförmågan samtidigt som grundläggande teori och begrepp åskådliggörs. Programvara introduceras (Excel, MatLab och ChemCad) för att lösa eller modellera enkla kemitekniska system.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna dimensionera utrustning för strömmande fluider och värmeväxlare.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva transportprocessernas grunder och begrepp samt tillämpa dem på praktiska fall för strömmande fluider och värmetransport.
 • Beskriva ett urval av kemiteknisk utrustning och förklara hur principerna för transportprocesser nyttjas för att utforma utrustning och system.
 • Analysera och utvärdera enkla kemitekniska system samt skriftligt redogöra för och diskutera problem och lösningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Områdesbehörighet A8

Grundläggande behörighet samt Särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Områdesbehörighet 8.

Grundläggande behörighet samt Särskild behörighet motsvarande: Matematik D, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Rekommenderade förkunskaper

KH1111 Matematik
KH1123 Allmän kemi 1
KH1124 Allmän kemi 2 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

McCabe, W. L., Smith, J. C. and Harriott, P., Unit Operations of Chemical Engineering, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 2005

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på betyget för TENA, prestationen vid LABA kan höja slutbetyget på kursen.

För LABA så gäller att sent inlämnad uppgift får underkänt betyg.

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyget grundas på betyget för TENA, prestationen vid LABA kan höja slutbetyget på kursen.

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1130

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

KH1231 Kemiteknik 2 
KH1332 Kemiteknik 3

Kontaktperson

Märta-Lena S Ernstsson (mler@kth.se)

Övrig information

Överlappar med kursen KE1090 och KE1170
Samläses med KE1090