Hoppa till huvudinnehållet

KH1211 Matematisk statistik 4,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan KH1211 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Statistisk databehandling. Sannolikhetslära. Statistiska tillämpningar.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge den studerande grundläggande kunskaper inom sannolikhetsläran samt färdighet i statistisk försöksplanering och utvärdering.

Efter godkänd kurs ska studenten

 • kunna sammanställa ett statistiskt material i en frekvenstabell och i ett stam- bladdiagram
 • kunna åskådliggöra materialet i ett stolp-, stapel-, paretodiagram, lådagram, histogram och summapolygon
 • kunna beräkna ett statistiskt materials lägesmått och spridningsmått
 • kunna beräkna median och kvartiler
 • känna till sannolikhetslärans grundbegrepp
 • kunna beräkna sannolikheter för försök i flera steg med träddiagram, diagram, summa- och produktregler
 • kunna beräkna sannolikheter med komplementhändelsen
 • kunna beräkna tillförlitligheten hos tekniska system
 • känna till och kunna bestämma sannolikhetstäthet och fördelningsfunktion
 • känna till och kunna använda följande sannolikhetsfördelningar:
 • Binomialfördelning, Poissonfördelning, Likformig fördelning, Exponentialfördelning, Weibullfördelning, Normalfördelning och T-fördelning
 • kunna beräkna väntevärde, varians och standardavvikelse
 • kunna beräkna poolad standardavvikelse
 • kunna ange ett konfidensintervall för medelvärdet
 • kunna skatta normalfördelningens parametrar
 • kunna konstruera styrdiagram för medelvärde och variationsbredder
 • känna till slumptal och kunna utföra simuleringar på räknaren av t.ex. tärningskast, exponentialfördelning, normalfördelning och binomialfördelning
 • kunna avgöra om det föreligger signifikanta skillnader mellan grupper av mätdata
 • kunna finna ”outliers” i mätdata
 • ha en förståelse för korrelation mellan data och kunna beräkna densamma med regressionsmetoder
 • kunna planera och designa försöksserier så att multivariat statistisk utvärdering är möjlig samt att kunna utvärdera försöken och presentera resultatet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A.

Rekommenderade förkunskaper

KH1110 Matematik eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Råde, L: Inledning till sannolikhetslära och statistik. Studentlitteratur.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Datorlaborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Teori, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp).
Godkända datorlaborationer (LAB1; 1,5 hp).
Resultat på båda momenten påverkar slutbetyget.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sara Thyberg Naumann

Profile picture Abbas Jorjani

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1211

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Inger Furu, inger.furu@comhem.se, 08-556 032 92

Övrig information

Ersätter 6D2311