Hoppa till huvudinnehållet

KH1212 Matematisk statistik 5,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KH1212 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Beskrivande statistik:
  - Sammanställning av statistiskt material i frekvenstabeller och i stambladdiagram.
  - Stolp-, stapel-, paretodiagram, lådagram, histogram och summapolygon.
  - Lägesmått och spridningsmått.
  - Median och kvartiler.
 • Mängder och kombinatorik.
 • Begrepp inom sannolikhetslära.
 • Sannolikheter för försök i flera steg, summa- och produktregler.
 • Utfallsrum, sannolikheter med komplementhändelsen, betingad sannolikhet och oberoende händelser.
 • Tillförlitligheten hos tekniska system.
 • Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler, i synnerhet endimensionella stokastiska variabler. Läges-, spridnings- och beroendemått för stokastiska variabler och datamängder. Centrala gränsvärdessatsen och stora talens lag.
 • Sannolikhetstäthet (frekvensfunktion) och fördelningsfunktion.
 • Sannolikhetsfördelningar:
  - Binomialfördelning
  - Poissonfördelning
  - Likformig fördelning
  - Exponentialfördelning
  - Weibullfördelning
  - Normalfördelning
  - T-fördelning
 • Väntevärde, varians och standardavvikelse för diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler.
 • Punktskattningar och generella skattningsmetoder. Allmänna konfidensintervall men speciellt konfidensintervall för skattning av normalfördelningens parametrar.
 • Signifikanta skillnader mellan grupper av mätdata.
 • Identifiering av outliers i mätdata.
 • Poolad standardavvikelse.
 • Styrdiagram för medelvärde och variationsbredder.
 • Statistisk försöksplanering och faktorförsök.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge den studerande grundläggande kunskaper inom sannolikhetslära och statistik samt färdighet i statistisk försöksplanering.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa teorier, satser, metoder och redskap inom ämnesområdena sannolikhetslära och statistik för att formulera, analysera, kommunicera och lösa problem inom dessa vetenskapsområden.
 • designa försöksserier så att multivariat statistisk utvärdering är möjlig samt genomföra och statistiskt utvärdera fullständiga och reducerade faktorförsök.
 • använda datorer för att lösa uppgifter i matematisk statistik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Områdesbehörighet A8

Särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Områdesbehörighet 8.

Särskild behörighet motsvarande: Matematik D, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Rekommenderade förkunskaper

KH1111 Matematik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kerstin Vännman (2002) Matematisk Statistik, Upplaga 2 Studentlitteratur, Lund, ISBN: 978-91-44-01690-0

Blomqvist, Ulla (2017), Försöksplanering- faktorförsök, ISBN 978-91-44-11892-5, Upplaga 1:1, Studentlitteratur AB, Lund.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Datorlaborationer 1, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen 1, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på betyget på TEN1.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1212

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Överlappar med KH1211.  Endast en av kurserna KH1211 och KH1212 kan ingå i examen