Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KH1221 Tillämpad fysikalisk kemi 5,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik, åk 2, Obligatorisk

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi, åk 3, TIKE, Villkorligt valfri

Perioder

P3 (5,0 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60631

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan KH1221 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kopplade kemiska jämvikter.

Lösningar, kolligativa egenskaper, gas-vätske jämvikter och fasdiagram.

Elektrokemi.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten

 • med hjälp av MEDUSA/HYDRA skapa och tolka kemiska jämviktsdiagram för lösning av kemiska jämviktsproblem.
 • kunna göra tolkningar av relativt komplexa reaktionssystem innefattande kopplade jämvikter
 • kunna använda allmänna gaslagen samt van der Waals lag för beräkningar samt veta när lagarna är applicerbara. Reella gaser.
 • kunna definiera kolligativa egenskaper och ge några exempel samt göra beräkningar på t.ex. ångtryck (Raoults lag) och kok/fryspunktsförändringar i lösningar samt Henrys lag.
 • kunna beskriva elektrokemiska celler med celldiagram och anod/katodreaktioner, beräkna cellspänning och beskriva och exemplifiera olika elektrokemiska celler. Studenten ska också kunna använda den elektrokemiska spänningsserien för att avgöra vilka redoxreaktioner som sker spontant, samt kunna göra beräkningar på laddningsmängd och redoxreaktioner.
 • Tyda fasdiagram (P-T diagram för en komponent)  i termer av aggregationstillstånd, fasövergångar, normalsmält- och kokpunkt, samt kritisk punkt, trippelpunkt eller ångtryck.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KH1123 Allmän kemi 1
KH1124 Allmän kemi 2

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Burdge, J., Chemistry, 4th Ed., McGraw-Hill, 2016

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Datorlaboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på betyget på TEN1

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd