Inför kursvalKH1221 Tillämpad fysikalisk kemi 5,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kopplade kemiska jämvikter.

Gaser, vätskor, fasta faser och lösningar.

Elektrokemi.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten

 • med hjälp av MEDUSA/HYDRA skapa och tolka kemiska jämviktsdiagram för lösning av kemiska problem.
 • kunna göra tolkningar av enklare reaktionssystem innefattande kopplade jämvikter
 • kunna använda allmänna gaslagen samt van der Waals lag för beräkningar samt veta när lagarna är applicerbara.
 • kunna definiera kolligativa egenskaper och ge några exempel samt göra beräkningar på t.ex. ångtryck (Raoults lag) och kok/fryspunktsförändringar i lösningar samt Henrys lag.
 • kunna beskriva elektrokemiska celler med celldiagram och anod/katodreaktioner, beräkna cellspänning och beskriva och exemplifiera olika elektrokemiska celler. Studenten ska också kunna använda den elektrokemiska spänningsserien för att avgöra vilka redoxreaktioner som sker spontant, samt kunna göra beräkningar på laddningsmängd och redoxreaktioner.
 • kunna identifiera de typiska fysikaliska egenskaperna hos gaser, vätskor, fasta faser och lösningar, samt beskriva kopplingen till intra- och intermolekylära krafter.
 • Tyda fasdiagram (P-T diagram för en komponent)  i termer av aggregationstillstånd, fasövergångar, normalsmält- och kokpunkt, samt kritisk punkt, trippelpunkt eller ångtryck.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

KH1123 Allmän kemi 1
KH1124 Allmän kemi 2

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Burdge, J., Chemistry, 4th Ed., McGraw-Hill, 2016

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Datorlaboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på betyget på TEN1

Övriga krav för slutbetyg *

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mats Jansson

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1221

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd