Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50630

Rubriker med innehåll från kursplan KH1332 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Vanliga separationsprocesser som adsorption, jonbyte, membranteknik, periodisk destillation, torkning och filtrering. Heterogena reaktioner/katalys. Metodik för processutveckling och processanalys.

I projektform genomförs en förprojektering av en processanläggning med beaktande av bl.a. miljö, arbetsmiljö/hälsa, processäkerhet, kvalitetssäkring, ekonomi, etik, miljörätt/myndighetskontakter, lokalisering, transporter och råvaruförsörjning.

Lärandemål

Kursen ska utveckla studentens färdighet att analysera och optimera processystem med avseende på tekniska och ekonomiska aspekter samt träning i projektarbete.

Kursen avser också att ge inblick i hur miljöaspekter inlemmas i ett större projekt och att genom att betrakta dessa tidigt undvika onödig miljöpåverkan.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa kunskaperna i kemi, kemiteknik, miljöteknik och ekonomi för att lösa en kemiteknisk problemställning med hänsyn till tekniska, ekonomiska och hållbarhetsaspekter.
 • välja och använda relevant beräkningsstrategi för komplexa kemitekniska problem.
 • använda sig av avancerad informationssökning, bedöma källornas tillförlitlighet samt anpassa valet av källor efter informationsbehovet.
 • söka, sammanställa och skriftligt presentera information om en kemiteknisk process eller ett processteg.
 • tillämpa ett projektorienterat arbetssätt på verkliga problemställningar med uppdragsgivare inom näringsliv eller förvaltning.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KH1130 Kemiteknik 1

KH1231 Kemiteknik 2

Rekommenderade förkunskaper

KH1252 Företagsekonomi
KH1341 Miljöskyddsteknik (kan läsas parallellt)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

McCabe, W. L., Smith, L. C. and Harriott, P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill Simonsson, D., Kemisk reaktionsteknik, KTH, eller Fogler, H. S., Elements of Chemical Reaction Engineering, 4th ed, Prentice-Hall International, 2005 m.m.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LIT1 - Litteraturarbete, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på resultatet på LIT1 och PRO1.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd