ME1000 Industrial Management 6,0 hp

Industrial Management

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Ingenjörsarbete handlar om mer än teknik. För att som ingenjör kunna delta i teknikbaserade affärer, genomföra projekt, utveckla verksamheter samt leda team och medarbetare i dagens företag krävs goda kunskaper i industriell ekonomi. I praktiken ligger ofta framgången i att förstå både tekniska och ekonomiska aspekter av beslut. Denna kurs ger dig baskunskaperna inom industriell ekonomi.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska du:

 1. Kunna förklara hur såväl den affärsmässiga verksamheten som ledning, organisering, strategisk planering och ekonomisk styrning fungerar i ett industriföretag.
 2. Kunna tolka industriföretagets årsredovisning, samt kunna beräkna och utforma dess sammanställningar på en grundläggande nivå.
 3. Kunna förklara hur det industriella företagets betalningsströmmar är uppbyggda. 
 4. Kunna välja, upprätta, tolka och använda kalkyler som beslutsunderlag för det industriella företagets olika situationer. 
 5. Kunna koppla den industriella ekonomin till din utbildnings yrkesområde.
 6. Med utgångspunkt i din syn på industriell ekonomi kunna förklara hur områdets olika komponenter hänger samman relaterat till industriföretagets syften.

Kursens huvudsakliga innehåll

Industriell dynamik och samspelet med konkurrenter och intressenter (kunder, leverantörer, anställda, samhälle m.m.), den industriella verksamhetens särart, organisation & personalhantering, företagsledning, strategisk planering, marknadsföring, kostnads- och intäktsanalys, redovisning och bokföring, finansiering (kapitalanskaffning och kapitalförbrukning), kassaflödesanalys, investeringskalkylering, ekonomistyrning och produktkalkylering.

Kursupplägg

Kursen byggs upp av föreläsningar, i vissa fall kombinerade med övningar. Kursen examineras med en hemtentamen, som i ett första steg kamrat-rättas i ett obligatoriskt seminarium och efter det betygssätts av lärare.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet samt engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kurs med liknande/överlappande innehåll är ME1003 och ME1000. Man kan bara läsa en av dem.

Litteratur

“Accounting and finance for non-specialists” av Peter Atrill & Eddie McLaney, Prentice Hall. 

Examination

 • TENA - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tenta med efterföljande individuell diskussion. Även en seminarierapport och aktivt deltagande i seminariet fordras för betyg på kursen.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Håkan Kullvén, hakan.kullven@indek.kth.se, +46 8 790 6052

Examinator

Håkan Kullvén <hakan.kullven@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd 2005-01-14

Ersätter 4D1022

Påbyggnad

För många av de avancerade kurser som ges vid Indek krävs endast denna kurs. Ett exempel är kurs ME2028 Behavioural management control

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.