ME2014 Produktion: Strategi och utveckling 6,0 hp

Operations Management: Strategy and Development

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om produktionsstrategi inom olika typer av företag och branscher. Särskilt behandlas de frågeställningar som uppstår när företags gränser blir diffusa vilket ger nätverk en ökad betydelse. Det nätverksbaserade synsättet påverkar produktutveckling, tillverkning, anskaffning, såväl som företagsagerande i frågor om etisk, social och miljömässig hållbarhet. Utgångspunkten för kursen är strategiska produktionsfrågor som företag möter när nya produkter eller tjänster ska utvecklas och introduceras på en allt mer globaliserad marknad.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva hur olika produktionsstrategier kan påverka, eller användas för att stärka, konkurrenskraften hos det moderna industriföretaget.
 • Förklara relationen mellan innovation, outsourcing, supply chain management och globala produktionsstrategier samt hur nätverksbegreppet påverkar dessa fyra områden.
 • Analysera hur en modern industriell organisation tillämpar olika produktionsstrategier samt utifrån denna analys dra slutsatser och ge rekommendationer om strategins lämplighet.
 • Beskriva olika typer av innovationer, hur och varför företag innoverar, olika källor till innovation beroende på typ av organisation och omgivning (exv företagsstorlek, företagskultur, typ av industri).
 • Beskriva och förklara en modell för ledning och styrning av innovationsprocessen (innovation management)
 • Beskriva hur, varför och när en outsourcingstrategi kan tillämpas samt identifiera risker och möjligheter med en sådan strategi. 
 • Redogöra för implikationerna av olika outsourcingstrategier genom exemplifiering med hjälp av verkliga fall
 • Förklara konceptet Supply Chain Management och dess konsekvenser för det moderna industriföretagets produktionsstrategier
 • Förklara hur en organisation bör agera gentemot sina leverantörer beroende på exempelvis den egna organisationen, leverantörsmarknaden, produkt, tjänst eller system som skall upphandlas samt den aktuella sammansättningen i det nätverk som organisationen är del av.
 • Beskriva hur och varför synen på global produktion har förändrats över de senaste decennierna.
 • Redogöra för begrepp som CSR, hållbar utveckling och intressenter (stakeholders).

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete. Exempel på områden som behandlas är innovation management, kärnkompetens, outsourcing, supply chain management och global produktion.

Behörighet

ME2013 Produktion - organisation och styrning.4D1032/4D1038 eller motsvarande

Litteratur

Utvalda vetenskapliga artiklar och rapporter.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM2 - Seminarier, 3,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Mandar Dabhilkar, mandar.dabhilkar@indek.kth.se, +46 8 790 61 74

Examinator

Johann Packendorff <johann.packendorff@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd VT07.

Ersätter 4D1039 och 4D1170.

Påbyggnad

ME2018 Leading Temporary Organizations and projects.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2009.