ME2028 Behavioural Management Control 6,0 hp

Behavioural Management Control

Kursen erbjuder en djup förståelse för hur ekonomisk styrning kan användas för att påverka de anställdas beteenden i en industriell organisation.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Industriell ekonomi
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målet med kursen är att ge dig förmågan att utforma ett system för ekonomisk styrning som passar företagets strategiska krav, och som påverkar de anställdas beteenden på önskat sätt. Detta innebär att du efter avklarad kurs ska du kunna:

1. Förstå och beskriva styrning av resultat, agerande, person och företagskultur, och att kunna kategorisera olika typer av styrning i dessa begrepp.

2. Förstå effekten av olika grader av styrning, och också kunna utforma olika kombinationer av system för ekonomisk styrning med hänsyn tagen till detta.

3. Kritiskt utvärdera, jämföra och välja mellan olika system för ekonomisk styrning med avseende på deras användbarhet, effektivitet, och kostnad.

4. Applicera de teoretiska koncepten inom området på företag inom olika branscher, liksom på företag i fallstudier.

5. Förstå och kritiskt värdera olika former av belöningssystem, intern revision, bolagsstyrning, verksamhetsmål, redovisningsmått, och ansvarssystem när det gäller såväl beteendeaspekter som etiska aspekter.

6. Förstå hur kortsiktighet, situationsfaktorer, och icke-kontrollerbara faktorer påverkar beteenden i en verksamhet, och hur system kan konstrueras för att åtgärda dessa problem.

7. Kritiskt utvärdera och jämföra olika system för ekonomisk styrning som används av företag i olika branscher ur ett beteendemässigt perspektiv.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av föreläsningar uppbyggda runt analyser av fallstudier vilka följs av diskussioner kring de teoretiska grunderna för dessa samt kortare praktiska exempel inom följande områden:

1. Resultatstyrning, agerandestyrning, personstyrning och styrning av företagskultur.

2. Diskussioner kring hur system utvecklas och utvärderas: Grad av styrning, kostnader för systemen, samt intern revision.

3. Modeller vilka används i syfte att påverka beteenden, som t.ex. budgetering, ansvarsstyrning, verksamhetsmål, kalkylering, belöningssystem och redovisningsmått diskuteras.

4. Lösningar på problem med kortsiktigt beteende, effekten av icke-kontrollerbara faktorer, etiska aspekter och situationsspecifika aspekter behandlas.

Kursupplägg

Kursen byggs upp av case och föreläsningar runt dessa.

Behörighet

ME1003 Industriell ekonomi, gk (6,0 hp) eller motsvarande samt minst 120 hp kurser på universitetsnivå

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

  • TEN1 - Examination, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Mohammad Akhbari (mohammad.akhbari@indek.kth.se)

Examinator

Mohammad Akhbari <mohammad.akhbari@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd VT07.

Ersätter 4D1165.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.