ME2040 Human Factors Engineering - Människa-Maskinsystem 6,0 hp

Human Factors Engineering - Man-Machine System

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det övergripande målet med ämnet är att öka människa-maskin systems effektivitet, säkerhet, användbarhet och arbetstillfredsställelse i dessa. Kursens syfte är att bidra till att civilingenjörer i större utsträckning inkluderar mänskliga aspekter i utformning och utveckling av produkter, tekniska system och arbeten för att nå detta mål.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

 • Redogöra för innehållet i huvudområdena i ämnet ergonomi/human factors/ människa-maskin system.
 • Beskriva sambandet mellan dessa och säkerhet, effektivitet samt arbetstillfredsställelse i tekniska system tillämpat på exempel från industrin.
 • Förklara begreppet mänskliga faktorn och dess potentiella bidrag till olyckor samt identifiera relaterade områden som du som civilingenjör kan påverka för att öka systemets effektivitet, säkerhet och användbarhet/arbetstillfredsställelse.
 • Redogöra för de olika stegen i en användarorienterad design process och front-end analysis och vilka svar de olika stegen ger vid utformning av ett nytt system, produkt eller gränssnitt samt förbättringar på ett redan existerande system.
 • Diskutera olika sätt att förbättra mänskliga förutsättningar och reducera mänskliga brister genom teknisk och organisatorisk utformning, baserat på teorier om människans mentala och fysiska förutsättningar.
 • Presentera och diskutera projektarbetet i skriftlig och muntlig form samt granska och bedöma andras arbeten på ett strukturerat sätt.

För högre betyg skall teknologen dessutom kunna:

 • Planera och genomföra en analys av ett människa-maskinsystem med avseende på t.ex. systemutformning, arbetsinnehåll eller automationsnivå samt föreslå förbättringar, ge rekommendationer och argumentera för gjorda avvägningar i slutsatserna.

Kursens huvudsakliga innehåll

Human factors, forskningsmetoder, design och utvärderings-metoder, informationsbehandlingsprocessen (perception, kognition, agerande), displayer och kontroller, antropometri, beslutsfattande, automation, gränssnitt och cognitive engineering

Projektuppgift: Fördjupning i någon av kursens delar och analys av en produkt eller system. Projektet redovisas både muntligt och med skriftlig rapport.

Övning 1: Studiebesök på Alba Nova kärnkraftverkssimulator.

Övning 2: Med utgångspunkt från två filmsekvenser med exempel från verkligheten diskutera orsakssammanhang vid olyckor i säkerhetskritiska människa-maskin system.

Laborationen: belyser olika processer människan använder sig av vid behandlingen av information samt våra förmågor och begränsningar. Några enkla program och tester exemplifierar de teoretiska föreläsningarna (perception, kognition, agerande).

Behörighet

ME1009/4D1009 Arbetsvetenskap grundkurs, någon grundkurs i Industriell ekonomi och organisation eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Två års akademiska studier. ME1009 rekommenderas.

Litteratur

 • Wickens. C et al. ”An Introduction to Human Factors Engineering” (2004), Pearson-Prenctice Hall
 • Reason, J. (1993): "Human error", kap 7.
 • Artiklar som delas ut.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd deltentamen (TEN1; 1hp), godkänt projektarbete (PRO1; 2hp), godkänd laborations- och övningsuppgift 1 och 2 (LAB1; 1hp) godkänd sluttentamen (TEN2; 2hp).

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Pernilla Ulfvengren, pernilla.ulfvengren@indek.kth.se, +46 8 790 78 40

Examinator

Lena Kristina Mårtensson <lena.martensson@indek.kth.se>

Övrig information

TMS-kurs. Beslut/fastställd. Ersätter 4D1084 Human Factors Engineering – Människa – maskinsystem.

Ersätter 4D1084.

Påbyggnad

ME2046 Riskhantering i komplexa tekniska system.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.