ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 hp

Change Project in Industrial Management

Syftet med kursen är att studenterna genom aktivt arbete med ett veklighetsbaserat förändringsprojekt skall fördjupa, utveckla och syntetisera sina kunskaper och sina förmågor inom området Industrial management. Det ska poängteras att kursens projekt är autentiska. Fyra större teknikbaserade industriföretag medverkar under hela processen och presenterar aktuella utmaningar och problemområden för studenterna att arbeta med. Under hela terminen interagerar studenter, kursledning och företagens representanter i arbetet med att utveckla ett vetenskapligt baserat lösningsförslag i form av en akademisk rapport.

Studenternas arbete med en verklig problemställning inom en befintlig organisation rörande en större förändring skapar förutsättningar att implementera teorier och modeller på en rik kontext. Genom att precisera problemställningen, samla data, analysera, dra slutsatser och presentera en genomarbetad plan för implementeringen av ett förändringsprojekt omsätter studenterna befintlig och (inom kursen given) ny kunskap samtidigt som centrala ledarskaps- och projektrelaterade färdigheter tränas. Vidare syftar kursen till att öka studenternas förmåga att hantera frågeställningar inom ämnesområdet Industrial management baserat på ett systemperspektiv - d v s den slutliga implementeringsplanen måste beakta hur de föreslagna förändringarna påverkar organisationen som ett system (t ex beaktande av konsekvenser på individ, funktions och bransch nivå). Slutligen, genom att implementeringsplanen baseras på förutsättningar och data utifrån en befintlig organisation syftar även kursen till att öka studenternas kunskaper och färdigheter rörande vetenskapliga angreppssätt och datainsamlingsmetoder.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp), P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50812

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Planerade moduler

  P1: C1, J1, C2, G2. P2: C1, J1, C2, G2. mer info

 • Kursansvarig

  Lars Uppvall <lars.uppvall@indek.kth.se>

 • Lärare

  Lars Uppvall <lars.uppvall@indek.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppen för TINEM2.

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp), P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50896

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: C1, J1, C2, G2. P2: C1, J1, C2, G2. mer info

 • Kursansvarig

  Charlotta Linse <charlotta.linse@indek.kth.se>

  Lars Uppvall <lars.uppvall@indek.kth.se>

 • Lärare

  Lars Uppvall <lars.uppvall@indek.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppen för TINEM2

 • Del av program

Lärandemål

Efter kursen skall studenterna kunna:

 • Formulera ett konkret forskningsbart problem utifrån ett autentiskt industriellt problem.
 • Analysera och generera hållbara lösningar till komplexa och verklighetsbaserade utmaningar inom området Industrial management med fokus mot till exempel förändringar inom produktutveckling, produktion och marknad
 • Analysera och utvärdera förändringar inom industriella och teknikintensiva verksamheter från ett systemperspektiv
 • Kritiskt utvärdera och tillämpa teorier och modeller inom området Industrial management
 • Leda och arbeta i projektgrupper med olika ansvar och roller
 • Applicera hållbarhetsbegreppet på en autentisk utmaning, identifierad i en industriell organisation samt ge förslag på förbättringåtgärder.
 • Värdera andra studenters prestationer och resultat samt att ge feedback
 • Kritiskt diskutera andra studenters vetenskapliga arbete och bedömningar med hänsyn till etiska och samhälleliga aspekter
 • Kommunicera egna ställningstaganden, bedömningar och resultat – muntligt och i skrift – gentemot företag och kursledning

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens innehåll är strukturerat runt genomförandet av ett större förändringsprojekt. Parallellt och integrerat med studenternas eget arbete med förändringsprojektet löper föreläsningar och seminarier där teori presenteras och diskuteras. Särskild vikt läggs här på ledarskapsteori/förändringsledning, organisations- och verksamhetsutveckling, samspelet mellan olika teorifält inom Industrial management (systemperspektivet) samt vetenskapliga och metodologiska angreppssätt vid analys av industriella och teknikintensiva verksamheter.

 • Genomförande av ett större förändringsprojekt inom industriell och teknikintensiv verksamhet i grupp
 • Presentera resultat och rekommendationer i form av en omfattande akademisk rapport
 • Föreläsningar och seminarium kopplat till fördjupning inom förändringsledning, systemperspektiv, hållbar utveckling och vetenskapliga angreppssätt
 • Seminarier, presentationer, del- och slutrapportering i anslutning till det egna förändringsprojektet gentemot kursledning och företag
 • Seminarier för bedömning av andra studenters vetenskapliga arbete
 • Kontinuerlig interaktion med företrädare för de företag som är föremål för förändringsprojekten och dess organisationer (studiebesök, datainsamling och gästföreläsningar)
 • Egenreflektion och feedback genom arbetet med den individuella examinationsportföljen (bl.a. individuellt diskutera och exemplifiera uppfyllandet av kursens lärandemål)

Kursupplägg

Kursen byggs upp av föreläsningar och seminarier huvudsakligen kopplat till fördjupning inom förändringsledning, systemperspektiv och vetenskapliga angreppssätt. En betydande del av kursen utförs i projektform där studenter arbetar projektgrupper med ett givet industriellt förändringsprojekt.

Behörighet

 • ME2501 Perspectives on Industrial management samt minst 36 högskolepoäng inom industriell ekonomi.
 • Registrering på masterprogrammet TINEM.

Litteratur

Huvudsakligen baseras kursen på vetenskapliga artiklar och rapporter (meddelas i god tid innan kursstart) samt egna litteraturstudier i anslutning till projektarbetet (minimum 15 vetenskapliga artiklar skall refereras).

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarie, 1,0, betygsskala: P, F

Slutbetyget baseras på studentens individuella examinationsportfölj PRO2 (2/3) och studentens individuella del i slutrapportens resultat INL2 (1/3).

Krav för slutbetyg

Observera: Kursens första två veckor innehåller obligatoriska moment.

Godkänt betyg på samtliga seminarier, problemställning och projektplan, implementeringsrapport, teori och egenutvärdering samt slutlig examinationsportfölj. Därutöver aktivt deltagande i diskussioner och seminarier samt aktivt och dokumenterat deltagande rörande företagsbesök och projektgruppsarbete.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Lars Uppvall (lars.uppvall@indek.kth.se),

Examinator

Lars Uppvall <lars.uppvall@indek.kth.se>

Pär Blomkvist <par.blomkvist@indek.kth.se>

Övrig information

Kursen är inte öppen för utbytesstudenter.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.