ME3515 Kvalitativa metoder 7,5 hp

Qualitative Research Methods

Kursen syftar till att ge studenterna en översikt av de mest vanliga inriktningarna vad gäller kvalitativ metod inom området industriell organisation och ledning.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,5 hp), P4 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  61246

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Luca Urciuoli <luca.urciuoli@indek.kth.se>

Lärandemål

Kursen syftar till at ge studenterna en översikt av de mest vanliga inriktningarna vad gäller kvalitativ metod inom området industriell organisation och ledning. Metodinriktningar som kommer att behandlas på kursen är följande: Aktionsforskning, deltagande observation, feministisk metod, textanalyser, etnografier, critical incidents samt olika former av kvalitativa intervjuer. I kursen kommer även kopplingar mellan övergripande kunskapssyn med metod och analys att diskuteras. Efter avslutad kurs skall studenten ha förmåga att:

 • i praktisk forskning hantera kopplingen mellan kunskapssyn, forskningsfråga, syfte, empiriinsamling samt analys,
 • redogöra för olika kvalitatativa metodinriktningar
 • muntligt och skriftligt kunna visa på ett reflexivt förhållningssätt rörande metodfrågor.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller en obligatorisk samt en valbar litteraturdel om kvalitativ metod. Den valbara litteraturdelen avser att möjliggöra för doktoranden att skapa sig en grund för en senare fördjupning inom en viss metodinriktning. Tanken är att denna grund skall knytas till respektive avhandlingsprojekt. De olika metodinriktningarna som nämnts ovan kommer att beskrivas och diskuteras med hjälp av forskare som har ingående kunskaper kring dessa. Kursen bygger på diskussioner/uppgifter i grupp samt självständigt arbete som visar på förmåga att syntetisera kunskap från flera olika källor.

Behörighet

Litteratur

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5, betygsskala: P, F

Godkänt aktivt deltagande på föreläsningar/seminarier. Godkända inlämningsuppgifter i form av metodkapitel som kopplar samman kunskapssyn, forskningsfråga, syfte, empiriinsamling samt analys.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Examinator

Luca Urciuoli <luca.urciuoli@indek.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.