MF1011 Design och produktframtagning, perspektivkurs 9,0 hp

Design and Product Realization, Introduction

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen är den första i en serie av karaktärskurser inom civilingenjörs-programmet Design och Produktfram-tagning. Syftet med kursen är att ge en övergripande orientering om och perspektiv på ämnesområdet Design och Produktfram-tagning, samt att skapa intresse och förståelse för de fortsatta studierna inom programmet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska teknologerna

a) ha kännedom om design och produktframtagningsprocessen samt arbetsmetodik och ingenjörens roll i denna.

b) känna till betydelsen av industridesign i produktutvecklingsarbetet samt arbetsmetoder för formgivning och framtagning av visualiseringsmodeller.

c) kunna använda några av ingenjörens datorverktyg, speciellt:

- MATLAB för att göra enkla program som löser enklare matematiska och ingenjörsmässiga problem.

- CAD för att göra 3D-modeller för bildmässig kommunikation och produktionsunderlag.

- MS Word för att skriva rapporter med figurer och ekvationer.

d) kunna göra enklare skisser för hand.

e) ha erfarenhet av att arbeta i mindre grupper samt i större projektgrupper med formella projektmöten och arbetsfördelning.

f) förstå den strukturella uppbyggnaden av en teknisk rapport samt ha tränat det språkliga och innehållsmässiga i en teknisk rapport.

g) kunna planera och utföra muntliga presentationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Huvuddelen i kursen utgörs av två projektarbeten. I det ena projektet skall en teknisk produkt eller ett system analyseras med avseende på form, funktion och tillverkningssätt. Projektet börjar med informationssökning och ett studiebesök på lämpligt företag.

Det andra projektet går ut på att konstruera en ny eller förbättra en befintlig produkt. Aspekter som form, funktion och tillverkning skall beaktas. Förslagen skall sedan illustreras med fysiska och virtuella modeller (t.ex. grönskum och 3D-CAD). Projektet startar med en tvådagars studieresa med studiebesök hos ett större industriföretag och övningar i projektarbete.

Dessa projektarbeten stöttas, förutom via handledning, genom föreläsningar, övningar och laborationer. Syftet med dessa lärarledda moment är också att få ett större sammanhang och perspektiv på design och produktframtagning. De lärarledda momenten innehåller dessutom följande moment: CAD, MATLAB, Design (formgivning), Produktframtagning (konstruktion/produktion) och Kommunikation. Examinationen sker löpande med muntliga och skriftliga redovisningar av projekt och laborationer. Vissa moment har obligatorisk närvaro.

Kursupplägg

Period 1, 2
Föreläsningar 30h
Övningar 50h
Laborationer 40h
Studiebesök 4h Studieresa 2 dagar Inlämningsuppgifter

Behörighet

Gymnasiekunskaper eller motsvarande som krävs för att bli antagen på programmet Design och Produktframtagning.

"Obligatorisk för årskurs 1, kan ej läsas av andra studenter"

Rekommenderade förkunskaper

Gymnasiekunskaper eller motsvarande som krävs för att bli antagen på programmet Design och Produktframtagning.

Litteratur

Folkeson, A., Kommunikation för ingenjörer, Maskinkonstruktion, KTH, 2003
Kursmaterial som omfattar bl a Matlab, CAD, Arbetsmetodik och Industridesign

Examination

 • INL3 - Inlämningsuppgift CAD, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL4 - Inlämningsuppgift MATLAB, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Analysprojekt, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO4 - Syntesprojekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Analysprojekt (PRO3; 1,5 hp)
Syntesprojekt (PRO4; 4,5 hp)
Inlämningsuppgift Matlab (INL4; 1,5 hp)
Inlämningsuppgift CAD (INL3; 1,5 hp)
Slutbetyg på kursen fås genom sammanvägning av prestationerna i ovanstående moment.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Anna Hedlund-Åström, 08-790 6444, hedlund@md.kth.se

Examinator

Anna Hedlund Åström <hedlund@md.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1811

Påbyggnad

Efterföljande kurser som speciellt bygger vidare är: Numeriska metoder och programmeringsteknik, Design och produktframtagningskurserna i årskurs 1, 2 och 3.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.