MF1029 Designteori 6,0 hp

Industrial Design Theory

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen syftar till att studenten skall finna ett verbalt uttryckssätt inom Industriell design med bidrag från teorier och förebilder i designrelaterad litteratur. Kursen ger studenten möjlighet att sätta sig in i och få en överblick över designteori med fokus på dels designdebatt, dels designforskning som akademiskt område.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna uttrycka sig i designrelaterade termer och ha kännedom om designteori och designdebatt samt i ord kunna uttrycka vad som sker och utvecklas på designområdet i skilda kulturella områden.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen utgörs av en läskurs med litteraturseminarier samt avslutas med en uppsats i form av en hemtentamen. Studenten förväntas på egen hand ta till sig materialet. Inför seminarietillfällena förväntas studenten presentera ett skriftligt referat som efter seminariet och i samband med kursavslutningen sammanställs till ett kursdokument. Hemtentamen äger rum under begränsad tid och inlämning och slutdiskussion sker i samband med slutseminarium.

Kursupplägg

Period 4
Övningar 21h
Seminarium 6h Litteraturkurs

Behörighet

Behörig för studier i åk3, MF1013/4F1813, MH1005/4H1068

Valfri för
IDE(P3), IDE(P4)

Valbar endast för IDE.

Rekommenderade förkunskaper

MF1040 Design och Produktframtagning Metodik

Valfri för
IDE(P3), (IDE)P4

Litteratur

Monö, R. Design for Product Understanding. Liber 1997.

Wiebe E. Bijker, Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs – Toward a Theory of Sociotechnical Change, The MIT Press, Cambridge, Mass, USA 4:e tryckn 2002 ISBN 9 780262 522274

Victor Papanek, Design for The Real World – Human Ecology and Social Change; Thames & Hudson 2004 (1985) ISBN 0-500-27358-8

Li Wikström, Produktens budskap, Metoder för utvärdering av produkters semantiska funktioner ur ett användarperspektiv, Chalmers, Göteborg 2002 ISBN 91 7291 1565

Artiklar och utdrag ur böcker

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter (ÖVN1;3 hp).
Tentamen (TEN1;3 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Carl Michael Johannesson, 08 790 73 37, cmj@md.kth.se

Examinator

Carl Michael Johannes Johannesson <cmj@md.kth.se>

Påbyggnad

Fördjupningen Industriell design

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.