MF1044 Maskinkomponenter 6,0 hp

Machine Components

Produkter och tekniska system består oftast av standardkomponenter. Denna kurs tillämpar mekanik och hållfasthetslära för att analysera dessa maskinkomponenter och konstruera enklare mekaniska system. Kursen ger en grund för att dimensionera och välja lämpliga komponenter i olika situationer.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kur ska teknologerna

 • förstå funktion och kunna dimensionera några vanliga maskinelement.
 • kunna välja lämpliga standardkomponenter och vanliga konstruktionsmaterial.
 • kunna analysera maskinkomponenter ur ett systemperspektiv.
 • kunna samarbeta kring teknisk problemlösning på ett ingenjörsmässigt sätt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen tar upp några vanliga maskinelement och konstruktionsaspekter.

Behörighet

SG1130, Mekanik I; SG1140 Mekanik II; SE1020 eller SE1010, Hållfasthetslära; Grundläggande kunskaper i CAD motvarande det i MJ1103 Introduktion till maskinteknik.

Litteratur

Maskinelement, Mägi M., Melkersson K., Evertsson M., Studentlitteratur, ISBN:9789144109053

Maskinelement Handbok,  Maskinkonstruktion, KTH

SKF-katalog

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (INL2;2hp)

Tentamen (TEN2;4hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Claes Tisell, ctisell@kth.se, 08 790 9048

Examinator

Claes Tisell <ctisell@kth.se>

Påbyggnad

MF1045 Produktframtagning-Konstruktion där förvärvade kunskaper från MF1044 tillämpas i ett produktframtagningsprojekt.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.