MF1044 Maskinkomponenter 6,0 hp

Machine Components

Produkter och tekniska system består oftast av standardkomponenter. Denna kurs tillämpar mekanik och hållfasthetslära för att analysera dessa maskinkomponenter och konstruera enklare mekaniska system. Kursen ger en grund för att dimensionera och välja lämpliga komponenter i olika situationer.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen tar upp några vanliga maskinelement och konstruktionsaspekter.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förstå och på ett adekvat sätt använda centrala begrepp inom ämnet.
  • redogöra för benämning, funktion och uppbyggnad för vanligt förekommande maskinelement.
  • göra enklare analyser av maskinelement ur ett systemperspektiv.
  • dimensionera och välja lämpliga maskinelement enligt standardiserade beräkningsmodeller och datablad.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

SG1130, Mekanik I, SG1140 Mekanik II, SE1020 eller SE1010, Hållfasthetslära, Grundläggande kunskaper i CAD motvarande det som ges i MJ1103 Introduktion till maskinteknik/MF1001 Maskinteknik, introduktionskurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Olsson, K-O.,  Maskinelement
Maskinelement Handbok,  Maskinkonstruktion, KTH
SKF-katalog


Maskinelement, Mägi M., Melkersson K., Evertsson M., Studentlitteratur, ISBN:9789144109053

Maskinelement Handbok,  Maskinkonstruktion, KTH

SKF-katalog

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL2 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Claes Tisell

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF1044

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

MF1045 Produktframtagning-Konstruktion där förvärvade kunskaper från MF1044 Maskinkomponenter tillämpas i ett produktframtagningsprojekt.

Kontaktperson

Claes Tisell, ctisell@kth.se, 08 790 9048

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.