MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Mechanical Engineering, First Cycle

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Utbildningen på masternivå i mekatronik ger nyckelkompetens för att skapa ntelligenta, flexibla och användarvänliga produkter med relevans för en stor mängd illämpningsområden. Exempel inkluderar ”intelligenta" maskiner av alla de slag från medicinsk utrustning, miljövänliga och säkra fordon, till symaskiner, robotar och interaktiva fysiska
omvärldssimulatorer. Nya och förbättrade funktioner uppnås genom att kombinera mekanisk konstruktion, reglerteknik, programmering och inbyggda styrsystem.

Kursen syftar till att träna dig som student att tillämpa självständiga studieformer för att inhämta och dokumentera ny kunskap och integrera den med tidigare inhämtad kunskap som grund för produktutveckling, speciellt inom området mekatronik. Kursen syftar även till att träna din färdighet i att använda modellering och simulering som verktyg för att beskriva, förstå, analysera och utveckla nya tekniska lösningar.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Använda självständiga studieformer för att fördjupa sin kunskap inom ämnesområdet;
 • Presentera genomfört arbete i en skriftlig rapport samt i web-baserad form, i båda fallen med krav på innehåll, struktur och språk;
 • Ge en muntlig presentation av eget arbetet samt opponera på andras arbete i en större församling;
 • Formulera enklare mekatroniska problemställningar och söka lösningar med hjälp av modellering, simulering och datorbaserade hjälpmedel;
 • Utveckla/konstruera/välja en komponent eller delsystem och verifiera lösningens egenskaper, t ex genom simulering;
 • Tillämpa, värdera och integrera förvärvade kunskap och färdigheter på problem inom det valda fördjupningsområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen bygger på ett eget fördjupat arbete avseende någon väsentlig frågeställning eller delområde inom ämnet mekatronik. I seminarieform, men framförallt genom egen sökande, inhämtas nödvändiga kunskaper för att belysa, besvara och diskutera valda problemställningar.

Vissa delar av kursen genomförs i grupper om 2-3 studenter medan andra delar genomförs individuellt.

I kursen ingår, förutom att skriftligen och muntligen presentera en individuell uppsats, även att kritiskt granska och opponera på andras arbete.

Behörighet

Behörig för studier i åk3, MF1016/4F1016 och påbörjat DD1321(2D1321)

Rekommenderade förkunskaper

Den som påbörjar kursen förutsätts vara godkänd på MF1016 (4F1816) Elektroteknik för M och P eller motsvarande och MG1003+MG1004 (4G1162 + 4G1163)
Produktframtagning 1+2 för M,
Vidare skall man vara godkänd på, eller under perioden innan ha påbörjat DD1321 (2D1321) Tillämpad programmering och datalogi eller motsvarande.

Litteratur

Delges vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg fordras godkänd uppsats samt deltagande i samtliga obligatoriska moment (PRO1; 15 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Martin Edin Grimheden, 08-790 77 97, marting@md.kth.se

Examinator

Martin Edin Grimheden <mjg@kth.se>

Påbyggnad

Fördjupningen Mekatronik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.