MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp

Mechatronics, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

I tekniska sammansatta system/produkter ingår i allt större utsträckning mikroelektronik och programvara som naturliga systemkomponenter. Produktens konstruktion/design har en stor betydelse dess framgång på en global marknad. Kursen syftar till att integrera teknologens tidigare studier i teknik, ekonomi och ledarskap genom att studera problem som är så sammansatta att de kräver flera kompetenser för sin lösning.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

I tekniska sammansatta system/produkter ingår i allt större utsträckning mikroelektronik och programvara som naturliga systemkomponenter. Produktens konstruktion/design har en stor betydelse dess framgång på en global marknad. Kursen syftar till att integrera teknologens tidigare studier i teknik, ekonomi och ledarskap genom att studera problem som är så sammansatta att de kräver flera kompetenser för sin lösning.

Teknologen skall efter genomförd kurs:

- visa fördjupad kunskap om principerna för ett mekatroniskt systems uppbyggnad och funktion

- kunna anlägga, jämföra och värdera olika aspekter på ett ingenjörsmässigt problem som kräver en sammansatt produkt som lösning.

- visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden inom det mekatroniska området även med begränsad information

- kunna föreslå, förklara och försvara konstruktions/design lösningar för sammansatta mekatroniska produkter

- aktivt kunna medverka i industriell förändring och industriell utveckling av mekatroniska produkter.

- visa förmåga att på svenska och engelska, muntligt och skriftligt i dialog med andra redogöra för och diskutera sina slutsatser för mekatroniska problemställningar och lösningar.

- identifiera, lista och beskriva företag som är aktiva inom området mekatronik

Kursens huvudsakliga innehåll

Metodikdel omfattande industriell utredningsmetodik samt förberedande studier för projektarbetet. Modeller, metoder och verktyg för utveckling av mekatroniska produkter. Konstruktionsprocessen vid framtagning av integrerade mekaniska, elektroniska och programvarubaserade produkter.

Kursen är starkt produkt-, projekt- och problemorienterad i sin pedagogiska uppläggning. Utbildningen sker i samverkan med företag och lärare, forskare, forskarstuderande samt teknisk personal. Det av företaget efterfrågade utvecklingsprojektet styr vilka övriga inslag som skall ingå i kursen. Utbildningen varvas med studentstyrda minikurser, seminarier, litteraturstudier, studiebesök etc.

Kursupplägg

Startar i P4 och slutar i P2 nästa termin

Behörighet

Civilingenjör: Behörig för studier i åk4, och antagen till spår Mekatronik samt kurserna MF106X/MF107X/MF109X/MF1022/4F1822, MF2007/4F1907/MF2042,DD1321/2D1321

Masterprogrammet Engineering Design, spår Mekatronik: MF2030, MF2042

Rekommenderade förkunskaper

Kurser som är obligatoriska inom ITM-skolans fördjupning i Mekatronik

Litteratur

Ingen fast kursbok. Kursmaterial, artiklar mm. tillgängliggörs bl.a. som .pdf filer på vår kursplattform.

Examination

  • PRO1 - Projekt 1, 9,0, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt 2, 9,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro på schemalagda aktiviteter. Godkända Projekt- och inlämningsuppgifter samt kontrollskrivningar

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Mats Hanson 08-790 6309, matsh@kth.se

Examinator

Mats Hanson <mats@md.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1903

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.