MF2005 Innovativ konstruktion I 12,0 hp

Innovative Design I

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad färdighet i att genomföra ingenjörsmässiga resonemang och överväganden vid detaljutformning av enklare produkter. Kursen bygger vidare på tidigare inhämtad kunskap inom bl.a. mekanik, hållfasthetslära, elektroteknik och produktframtagning. En viktig del av kursen är att använda standardkomponenter samt att välja material till de detaljer som sammanfogar dessa och även ta hänsyn till tillverkningsaspekter bl.a. vid framtagningen av detaljritningar som tillverkningsunderlag. Dessutom behandlas hur man kan ta fram belastningsunderlag för dimensionering av såväl bärande strukturdetaljer som val av maskinelement. Kursen ger även en introduktion till frågeställningar som rör innovationer, bl.a. vad som kännetecknar en innovation och vilka möjligheter som finns att skydda innovationer, bl.a. genom patent.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • konstruera och detaljutforma enklare maskintekniska produkter baserat på ingenjörsmässiga resonemang och överväganden
 • tillämpa tidigare inhämtad kunskap inom mekanik, hållfasthetslära, elektroteknik och produktframtagning
 • ta fram belastningsunderlag för enklare maskintekniska produkter för bl.a. dimensionering av strukturdetaljer, materialval och val av maskinelement
 • dimensionera enklare maskinelement som bl.a. fläns- och krympförband och rem- och kedjetransmissioner
 • tillämpa grundläggande kriterier för konstruktiv utformning, bl.a. lastinföring, tillverkningsanpassning mm.
 • välja material och komponenter ur leverantörskataloger för konstruktion av enklare produkter
 • framställa mått- och toleranssatta tillverkningsunderlag för enklare systemprodukter
 • beskriva vad som kännetecknar en innovation
 • förklara vad som är möjligt att söka patent på

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar ett tillämpat ämne där tidigare inhämtad kunskap ska tillämpas och integreras med viss ny teori som förmedlas. Kursinnehållet kan delas in i fyra huvuddelar:

1. Innovationer, entreprenörskap, patent

2. Konstruktiv utformning

 • Lastbärande strukturer, lastinföring
 • Kraftflöden, kälformer
 • Materialval
 • Tillverkningsanpassning

3. Dokumentation och kommunikation

 • Ritningar
 • Måttsättning, toleranssättning

4. Systemkonstruktion

 • Drivenheter
 • Transmissioner
 • Förband

Det teoretiska kunskapsinnehållet behandlas vid föreläsningarna och tillämpas sedan i en inlämningsuppgift och en projektuppgift.

Kursupplägg

Föreläsningar 24 tim

Övningar 96 tim

En projektuppgift
två inlämningsuppgifter

Behörighet

En kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Litteratur

Course literature

Maskinelement, Olsson, Karl-Olof, Liber Förlag 2006. or

Machine Elements in Mechanical Design, Robert L Mott, ISBN 0-13-197644-3

Reference literature

Mechanical and Metal Trades Hanbook, Verlag Europa Lehrmittel

Ritteknik, Lundkvist, Bo, Liber 2007

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För godkänd kurs krävs godkänd inlämningsuppgift (INL1; 3 hp), godkänt projekt (PRO1; 6 hp) samt godkänd tentamen (TEN1; 3 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Kjell Andersson, kan@md.kth.se, 08 790 6374

Examinator

Kjell Andersson <kan@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.