MF2017 Förbränningsmotorteknik, projektkurs 9,0 hp

Combustion Engines, Project Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Utveckling eller utredning av aktuellt motordelsystem baserat på prov i motorlaboratorium eller simulering. Kursen ger möjlighet att bidra till utvecklingen inom förbränningsmotorområdet, då alla projekt representerar en verklig industrirelevant problemställning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att ge

 • övning i ett motorutvecklings- eller undersökningsprojekt med laborativ- eller simuleringsinriktning
 • tillfälle till tillämpning av kunskaper inhämtade i förbränningsmotorteknik och övriga tillämpliga KTH-kurser
 • övning i att arbeta i projektgrupp

Kursens huvudsakliga innehåll

Projektkursen syftar till att öva på tillämpning av nyvunna kunskaper i förbränningsmotorteknik och andra tillämpbara KTH-ämnen

Problemställningar väljs i samråd mellan examinator och teknologer, som normalt arbetar i grupper med olika projekt.

Problemställning skall vara relevant på så sätt att den är stimulerande för teknologen, samt helst så intressant för industrin att industrin betalar för nödvändig experimentutrustning, samt kommer och åhör den obligatoriska offentliga presentationen.

Som handledare fungerar examinator, avdelningens doktorander samt den anställda laboratoriepersonalen. Institutionens välutrustade verkstad hjälper att ta fram försöksutrustning. I vissa fall ställer även industrin upp med handledarstöd och försöksutrustning.

För projekt med simuleringsinriktning tillhandahålls under projekttiden programlicens för moderna simuleringsprogram.

Behörighet

Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs, MF2016 (4F1431).

Litteratur

Examination

 • PRO1 - Projekt, skriftlig redovisning, 6,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, muntlig redovisning, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig redogörelse med teoretisk bakgrund och detaljerad redogörelse av prov och simuleringar skall lämnas in. Slutresultat med slutsatser och eventuella rekommendationer skall ingå. (ANN1; 6 hp) Krav att redogörelsen är lättläst och på ett redigt sätt täcker det väsentligaste ställs. En muntlig redogörelse för kursdeltagarna, institutionen och inbjudna intressenter skall göras. Frågestund efter redogörelsen ingår (ANN2; 3 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Hans-Erik Ångström, 08-790 85 74, angstrom@md.kth.se

Examinator

Hans Erik Allan Ångström <angstrom@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1460

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.