MF2037 Människa produktinteraktion 6,0 hp

Human Product Interaction

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Den här kursen ger kunskap om interaktionen mellan människor, produkter och miljöer både på individ och samhällsnivå.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Den här kursen ger kunskap om interaktionen mellan människor, produkter och miljöer både på individ och samhällsnivå.

Efter kursen ska studenten kunna:

 • analysera och diskutera samspel mellan produkter och människor utifrån kognitiva, fysiska och emotionella faktorer
 • ha undersökt olika typer av interaktion och hur det påverkar arbete, lärande och välbefinnande
 • ha arbetat i ett designprojekt med en uppgift kring människa produkt interaktion
 • känna till faktorer som påverkar samspelet mellan människa och produkt i önskad riktning
 • ha grundläggande färdigheter i att skapa och genomföra en undersökning och känner för-och nackdelar med enkäter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen bygger på övningar, litteraturstudier, seminarier och experiment i full skala där vi på olika sätt undersöker, testar och diskuterar samspelat mellan människa, produkt och byggd miljö.

I kursen ser vi på människan som en helhet där fysiska, kognitiva och emotionella delar samspelar och påverkar varandra. Olika modeller används för att förstå vad som skapar välbefinnande och hur vi samspelar med vår omgivning.

Vi undersöker kritiskt hur produkter och miljöer skapar förutsättningar och begränsningar för vårt sätt att röra oss, lära och arbeta. 

I experiment prövar vi hur artfakter skulle kunna stimulera oss att utveckla nya sätt att interagera.

Vi lär oss hur man använder enkäter som forskningsverktyg och hur detta kan kombineras med andra verktyg.

Behörighet

CDEPR4IDE, Masterprogrammet TIPDM

Litteratur

Emotional design, Donald Norman, 

Hälsans mysterium, Aaron Antonovsky

Objektspecifik litteratur

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd övningsuppgifter, projektuppgift och rapport.

Obligatorisk närvaro på 75% av föreläsningarna

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Sara Ilstedt Hjelm, 08-790 78 30, sarai@md.kth.se

Examinator

Sofia Ritzén <ritzen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.