MF2069 Industriell design, särskild kurs A 6,0 hp

Industrial Design Engineering, Special Course A

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • designprocessen från designbrief till utvärdering av den färdiga produkten, både i form av praktisk och teoretisk kunskap
 • använda metoder för användardriven design samt hur användare kan delta i designprocessen
 • förstå och ha erfarehet av hur teknik, ekonomi och design samverkar i ett framgångsrikt designprojekt samt parternas olika roller
 • se designprocessen ur ett industriellt perspektiv, med fokus på material, teknik och produktion
 • se designprocessen ur ett slutanvändar- och konsumentperspektiv
 • arbeta i ett komplext designprojekt tillsammans med en uppdragsgivare
 • tillämpa kunskaper inom presentations- och kommunikationteknik i faktiska projekt

Kursens huvudsakliga innehåll

Industriell Särskild Kurs A är indelad i praktiska och teoretiska moment som överlappar varandra. Stor vikt läggs vid projektarbetet som genomförs i grupp med upp till fem deltagare. I projekten ska de olika delarna i designprocessen knytas ihop till en helhet.

Ett moment i kursen utgörs av samarbete med andra utbildningsdiscipliner inom ekonomi och design, TED MINT, Teknik-Ekonomi-Design, Multidisciplinärt, Internationellt. Målet med det momentet är att ge studenterna erfarenhet av gruppdynamik och de olika roller som finns inom produktutveckling.

Behörighet

Antagen till spåret Industriell Design.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Övrig information

Kursen ges endast till utländska studenter som läser spåret design tillsammans med studenter från Teknisk design HK1 i årskurs 4 (Industrial Design Engineering) i masterprogrammet Integrerad Produktdesign.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.