MF2077 Maskinkonstruktion högre kurs del II 12,0 hp

Machine Design Advanced Course Part II

Maskinkonstruktion är ett samlingsnamn för konstruktion av olika typer av produkter, allt ifrån komplexa sammansatta maskiner, t.ex. bilar, till enklare produkter, t.ex. cykeltransmission, som vi dagligen stöter på i vår vardag. Att konstruera innebär att vi ska skapa nya lösningar för de problem vi ställs inför det på ett ingenjörsmässigt korrekt sätt, dvs. vi ska lösa rätt problem, helst så enkelt som möjligt, som också har verklig, industriell förankring med hänsyn till bl. a. ekonomi, energi och miljö. Som hjälpmedel till konstruktionsarbetet utnyttjar vi moderna datorprogram för geometribestämning och analys, men en viktig del utgörs även av bedömningar av överslagsmässig karaktär.

Kursen är en yrkesförberedande kurs för dig som blivande konstruktör eller produktutvecklare. Kursen ger kunskap och träning i att projektera, delta i och leda utvecklingsarbete av moderna integrerade och modulariserade produkter. Dessutom tränas du i att använda datorstöd för konstruktion, simulering och analys samt att kommunicera tekniska resultat muntligt och skriftligt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 MKN HK part2 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp), P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50380

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

 • Lärare

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Stefan Björklund <stefan@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för TIPUM årskurs 2, spår IPUB (obligatorisk)

 • Del av program

HT18 MKN HK part2 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

• planera och medverka vid utveckling av såväl integrerade som modulära produkter

• konstruera och detaljera såväl komponenter som delsystem av komplexa mekaniska produkter, från koncept till tillverkningsunderlag och protyp

• tillämpa modellbaserad produktutveckling vid simulering och verifiering avproduktkoncept under detaljkonstruktionsfasen

• konstruera och analysera såväl komponenter som delsystem av komplexa produkter på ett ingenjörsmässigt sätt

• generera lastdata för såväl komponenter som komplexa mekaniska enheter, t.ex. för dimensionering av komponenter och strukturer, materialval, val av standard-komponenter

• tillämpa principer för miljöanpassad konstruktion under detaljkonstruktionsfasen

• tillämpa tidigare inhämtade kunskaper inom bl.a. mekanik, hållfasthetslära, elektroteknik, produktutveckling och design

• tillämpa grundläggande kriteria för konstruktiv utformning, innefattande bl.a. lastinföring, tillverkningsanpassning mm.

• välja material och tillverkningsmetod på ett ingenjörsmässigt sätt

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens fokus är på detaljkonstruktionsfasen av produktutvecklingsprocessen, där vi utgår från ett koncept som vidareutvecklas till en funktionsprototyp eller fullskaleprototyp. En stor del av kursen är projektbaserad där en modell av konstruktionsprocessen används för planering och uppföljning av arbetet.

Kursupplägg

Lektioner (10 x 2 tim): Lektioner med fokus på bl.a.; detaljkonstruktion, modellering och simulering för verifiering av produktkrav, tillverkningsanpassning, samt materialval.

Seminarier (4 x 8 tim): Med fokus på valda delar av kursinnehållet.

Hemuppgifter.

Projektarbete (schemalagt handledning 12x6 tim). 

Behörighet

En kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Kursen MF2076 Maskinkonstruktion högre kurs del I eller motsvarande.

Kursen MF2018 Tribologi eller motsvarande.

Kursen MF2024 Robustkonstruktion eller motsvarande.

Litteratur

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Kjell Andersson, 08-790 6374, kan@md.kth.se

Examinator

Kjell Andersson <kan@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.