MF2082 Sommarkurs-Cyberfysiska system 4,0 hp

Summer School in Cyber-Physical Systems

Sommarkursen är en del av EIT ICT-Labs Master School. Sommarkursen täcker två veckors aktiviteter med förberedande övningar. Kursens upplägg enligt EIT-mallen:

• studenter tillbringar två veckor tillsammans och studerar en produktutvecklingsprocess. En stor del av tiden ägnas åt grupparbete.

• Sommarkursen har ett tema som länkar till EIT:s ”action lines”. Kursens föreläsningar berör detta tema.

• Sommarkursen har mycket tillfällen för interaktion mellan studenter och med intressenter såsom företag, affärskonsulter, marknadsexperter, teknikexperter, användare tec.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19

 • Anmälningskod

  45015

 • Kursen startar

  2019-06-10

 • Kursen slutar

  2019-06-24

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Martin Törngren <martint@kth.se>

 • Lärare

  Fredrik Asplund <fasplund@kth.se>

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- visa förmåga att framställa en affärsutvecklingsprocess inom cyberfysiska system (CPS) och förstå hur teknik och innovation interagerar med alla intressenter (konkurrenter, allianser, nätverk, marknader etc)

- förstå användbarhet, affärslivscykler, marknadssegment, globala marknadstrender och förstå deras relevans för produkt- och tjänsteutveckling

- visa förmåga att transformera nya innovationer till livskraftiga affärslösningar på en kommersiell marknad, kombinerat med beslutsfattande och ledarskapskompetenser

- visa förmåga att reflektera på etiska, samhälleliga, vetenskapliga och hållbara aspekter vid utveckling av nya produkter, teknologier och affärsmodeller

Kursens huvudsakliga innehåll

Sommarkursens tema är Cyberfysiska system (CPS) med betoning på möjligheter att tillämpa tillgänglig ”state-of-art” och ”best practices”  i design, analys och realisering av CPS i dagligt liv och affärsaktiviteter.

Kursen betonar multi-disciplinära kunskaper och förmågor i CPS. Undervisning sker av experter från industri och universitet verksamma i olika områden inom CPS. Affärscoaching erbjuds genom sommarkursen. Målgruppen är studenter på avancerad nivå och doktorander, forskare och ingenjörer inom relevanta områden.

Kursupplägg

Första veckan innehåller tema såsom inbyggda system, nätverksbaserade reglersystem, internet of things, trådlösa sensornätverk, modellbaserad systemteknik, mekatronik och robotik. Föreläsningar följs av övningar, studiebesök till utvalda företag och start-ups och grupparbete för att låta studenter kunna kombinera teori med praktik och interagera med andra studenter.

I slutet av första veckan erbjuds en social aktivitet.

Andra veckan fokuseras på att utveckla en affärsplan och förbereda korta presentationer inom temat, tillsammans med undervisning inom både affärs- och tekniska områden. Varje studentgrupp arbetar med ett projekt och utvecklar ett affärskoncept till en ICT-applikation (produkt eller tjänst) för ett tematiskt område presenterat under den första veckan. Genom grupparbete genomför studenter vidare marknadsstudier, analyserar konkurrenter och utforskar sociala och användbarhetsaspekter av det föreslagna projektet. Varje studentgrupp presenterar sitt projekt för en utvärderingskommitté.

Behörighet

Antagen till något av masterprogrammen TIPUM eller TEBSM och läst minst 45 hp inom respektive program.

Litteratur

Delges vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Martin Törngren <martint@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.